Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-03-19 19:45:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3805° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8747° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 19.5 χμ ΒΑ της Πάτρας
23.3 χμ ΒΔ του Αιγίου
168.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MALACL1.4353 P19:45:10.57 -0.11.0M
MALACL1.4353 S19:45:11.49 -0.21.0M
AGRPCL13.3277 P19:45:12.17 0.01.0M
AGRPCL13.3277 S19:45:14.43 0.01.0M
EFPHP5.8 28 P19:45:11.11 0.11.0M
EFPHP5.8 28 S19:45:12.53 0.11.0M
PYRGCL12.8 75 P19:45:12.21 0.11.0M
PYRGCL12.8 75 S19:45:14.40 0.11.0M
ROD3CL8.2169 P19:45:11.59 0.21.0M
ROD3CL8.2169 S19:45:13.27 0.21.0M
ZIRICL10.5143 P19:45:11.94 0.21.0M
ZIRICL10.5143 S19:45:13.87 0.21.0M
KALEHA23.1 87 P19:45:13.87 0.01.0M
KALEHA23.1 87 S19:45:17.08 -0.31.0M
TRIZCL17.3 96 P19:45:12.93 0.11.0M
TRIZCL17.3 96 S19:45:15.66 0.11.0M
DROHP49.7197 P19:45:18.27 0.11.0M
KLVHL44.5147 P19:45:17.19 -0.21.0M
KLVHL44.5147 S19:45:23.22 -0.31.0M
GURHP64.1140 P19:45:20.24 -0.41.0M
GURHP64.1140 S19:45:28.65 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019fmev
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2019-03-19
  Time         19:45:09.25
  Latitude       38.3805 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8747 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       80 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.00 +/- 0.12  9      
  M     1.00      9 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MALA CL  0.0 353 P    19:45:10.57 -0.1 M 1.0 MALA 
  MALA CL  0.0 353 S    19:45:11.49 -0.2 M 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.1 28 P    19:45:11.11  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 28 S    19:45:12.53  0.1 M 1.0 EFP 
  ROD3 CL  0.1 169 P    19:45:11.59  0.2 M 1.0 ROD3 
  ROD3 CL  0.1 169 S    19:45:13.27  0.2 M 1.0 ROD3 
  ZIRI CL  0.1 143 P    19:45:11.94  0.2 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  0.1 143 S    19:45:13.87  0.2 M 1.0 ZIRI 
  PYRG CL  0.1 75 P    19:45:12.21  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.1 75 S    19:45:14.40  0.1 M 1.0 PYRG 
  AGRP CL  0.1 277 P    19:45:12.17 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 277 S    19:45:14.43  0.0 M 1.0 AGRP 
  TRIZ CL  0.2 96 P    19:45:12.93  0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 96 S    19:45:15.66  0.1 M 1.0 TRIZ 
  KALE HA  0.2 87 P    19:45:13.87  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 87 S    19:45:17.08 -0.3 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.4 147 P    19:45:17.19 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 147 S    19:45:23.22 -0.3 M 1.0 KLV 
  DRO  HP  0.4 197 P    19:45:18.27  0.1 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.6 140 P    19:45:20.24 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 140 S    19:45:28.65 -0.6 M 1.0 GUR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MALA CL  0.0 353 MLv   1.09 0.09  0.697733   
  EFP  HP  0.1 28 MLv   1.03 0.03  0.607192   
  ROD3 CL  0.1 169 MLv   1.26 0.26  1.36022   
  ZIRI CL  0.1 143 MLv   1.29 0.29  0.844177   
  PYRG CL  0.1 75 MLv   1.01 0.01  0.243971   
  AGRP CL  0.1 277 MLv   0.98 -0.02  0.351429   
  TRIZ CL  0.2 96 MLv   0.69 -0.30  0.144988   
  KALE HA  0.2 87 MLv   0.78 -0.21  0.127253   
  KLV  HL  0.4 147 MLv   0.92 -0.07  0.0389187   
  DRO  HP  0.4 197 MLv   0.86 -0.13  0.0689812   
  GUR  HP  0.6 140 MLv   1.06 0.06  0.0274529