Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-01-18 13:38:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5365° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4933° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 14.4 χμ ΒΒΑ της Θήρας
64.1 χμ Ν της Νάξου
223.9 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CMBOHT10.7227 P13:38:41.58 0.21.0M
CMBOHT10.7227 S13:38:43.36 0.01.0M
THR2HT11.2208 P13:38:41.52 0.11.0M
THR2HT11.2208 S13:38:43.69 0.11.0M
THR3HT16.4210 P13:38:42.40 0.31.0M
THR3HT16.4210 S13:38:44.53 -0.31.0M
THR8HT14.5185 P13:38:41.59 -0.21.0M
THR8HT14.5185 S13:38:44.05 -0.21.0M
SAP3HL17.3230 P13:38:42.48 0.21.0M
SAP3HL17.3230 S13:38:45.47 0.41.0M
SNT5HA17.2211 P13:38:42.34 0.11.0M
SNT5HA17.2211 S13:38:44.94 -0.11.0M
THR5HT18.6225 P13:38:42.54 0.11.0M
THR5HT18.6225 S13:38:45.31 -0.11.0M
THR6HT21.8203 P13:38:43.21 0.21.0M
THR6HT21.8203 S13:38:45.77 -0.51.0M
THR9HT23.3212 P13:38:42.71 -0.51.0M
THR9HT23.3212 S13:38:46.36 -0.31.0M
APEHL59.7 3 P13:38:49.38 0.21.0M
APEHL59.7 3 S13:38:56.95 -0.21.0M
IDIMN149.1201 P13:39:03.08 -0.11.0M
IDIMN149.1201 S13:39:22.09 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019bgcn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2019-01-18
  Time         13:38:38.60
  Latitude       36.5365 deg +/-   1 km
  Longitude       25.4933 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       183 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.22 +/- 0.11  9      
  M     2.22      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CMBO HT  0.1 227 P    13:38:41.58  0.2 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  0.1 227 S    13:38:43.36 -0.0 M 1.0 CMBO 
  THR2 HT  0.1 208 P    13:38:41.52  0.1 M 1.0 THR2 
  THR2 HT  0.1 208 S    13:38:43.69  0.1 M 1.0 THR2 
  THR8 HT  0.1 185 P    13:38:41.59 -0.2 M 1.0 THR8 
  THR8 HT  0.1 185 S    13:38:44.05 -0.2 M 1.0 THR8 
  THR3 HT  0.1 210 P    13:38:42.40  0.3 M 1.0 THR3 
  THR3 HT  0.1 210 S    13:38:44.53 -0.3 M 1.0 THR3 
  SNT5 HA  0.2 211 P    13:38:42.34  0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  0.2 211 S    13:38:44.94 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  0.2 230 P    13:38:42.48  0.2 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  0.2 230 S    13:38:45.47  0.4 M 1.0 SAP3 
  THR5 HT  0.2 225 P    13:38:42.54  0.1 M 1.0 THR5 
  THR5 HT  0.2 225 S    13:38:45.31 -0.1 M 1.0 THR5 
  THR6 HT  0.2 203 P    13:38:43.21  0.2 M 1.0 THR6 
  THR6 HT  0.2 203 S    13:38:45.77 -0.5 M 1.0 THR6 
  THR9 HT  0.2 212 P    13:38:42.71 -0.5 M 1.0 THR9 
  THR9 HT  0.2 212 S    13:38:46.36 -0.3 M 1.0 THR9 
  APE  HL  0.5  3 P    13:38:49.38  0.2 M 1.0 APE 
  APE  HL  0.5  3 S    13:38:56.95 -0.2 M 1.0 APE 
  IDI  MN  1.3 201 P    13:39:03.08 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.3 201 S    13:39:22.09  0.3 M 1.0 IDI 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CMBO HT  0.1 227 MLv   2.24 0.01  7.42911   
  THR2 HT  0.1 208 MLv   2.24 0.02  16.8148   
  THR8 HT  0.1 185 MLv   2.20 -0.03   12.424   
  THR3 HT  0.1 210 MLv   2.25 0.03  14.4642   
  SNT5 HA  0.2 211 MLv   2.02 -0.21  1.81683   
  SAP3 HL  0.2 230 MLv   2.24 0.01  8.41049   
  THR5 HT  0.2 225 MLv   2.26 0.04  38.6056   
  THR6 HT  0.2 203 MLv   2.75 0.53  22.6977   
  THR9 HT  0.2 212 MLv   2.00 -0.23  7.48513   
  APE  HL  0.5  3 MLv   2.10 -0.13  0.321746   
  IDI  MN  1.3 201 MLv   2.50 0.28  0.287559