Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-01-18 11:55:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7945° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7638° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
62
 Επίκεντρο 11.6 χμ Δ της Ζακύνθου
45.7 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
261.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP11.4146 P11:55:32.10 -0.11.0M
LTHKHP11.4146 S11:55:33.84 -0.21.0M
PSDAHT38.9336 P11:55:38.03 0.71.0M
VLSHL45.2340 P11:55:38.92 0.51.0M
DMLNHT60.1325 P11:55:41.09 0.21.0M
DMLNHT60.1325 S11:55:48.97 -0.31.0M
AXSHP69.8 50 P11:55:43.23 0.81.0M
AXSHP69.8 50 S11:55:51.57 -0.51.0M
RLSHL68.0 65 P11:55:42.78 0.61.0M
RLSHL68.0 65 S11:55:51.39 -0.21.0M
FSKHP76.0347 P11:55:43.64 0.21.0M
FSKHP76.0347 S11:55:53.32 -0.51.0M
DROHP85.0 78 P11:55:45.26 0.31.0M
DROHP85.0 78 S11:55:55.74 -0.81.0M
EVGIHT92.4354 P11:55:46.63 0.51.0M
DRAGHT100.3350 P11:55:47.75 0.31.0M
DRAGHT100.3350 S11:56:00.64 -0.21.0M
NYDRHT102.3357 P11:55:47.83 0.11.0M
NYDRHT102.3357 S11:56:01.19 -0.11.0M
AGRPCL107.3 52 P11:55:49.20 0.61.0M
AGRPCL107.3 52 S11:56:02.41 -0.41.0M
ROD3CL114.1 60 P11:55:50.15 0.51.0M
ROD3CL114.1 60 S11:56:04.54 -0.21.0M
TSLKHT115.0355 P11:55:50.23 0.51.0M
TSLKHT115.0355 S11:56:04.39 -0.51.0M
AGEOCL125.3 65 P11:55:51.65 0.21.0M
AGEOCL125.3 65 S11:56:07.84 0.01.0M
KLVHL124.7 77 P11:55:51.37 -0.11.0M
MALACL117.7 56 P11:55:50.83 0.71.0M
MALACL117.7 56 S11:56:05.42 -0.21.0M
MG00CL124.4 56 P11:55:51.47 0.21.0M
MG00CL124.4 56 S11:56:07.41 -0.11.0M
ZIRICL118.8 61 P11:55:50.67 0.31.0M
ZIRICL118.8 61 S11:56:05.68 -0.21.0M
KALEHA137.5 61 P11:55:53.77 0.41.0M
KALEHA137.5 61 S11:56:10.99 -0.31.0M
PSARCL137.2 64 P11:55:53.57 0.31.0M
PSARCL137.2 64 S11:56:11.39 0.31.0M
PYRGCL129.3 58 P11:55:52.19 0.11.0M
PYRGCL129.3 58 S11:56:08.82 -0.21.0M
TEMECL128.2 68 P11:55:52.30 0.41.0M
TEMECL128.2 68 S11:56:08.61 0.01.0M
IGTHT196.8349 P11:56:02.16 0.31.0M
VILLHA227.1 80 P11:56:06.75 0.91.0M
VILLHA227.1 80 S11:56:33.52 0.21.0M
KEKHL229.2338 P11:56:06.82 0.91.0M
KEKHL229.2338 S11:56:33.43 0.01.0M
NEOHL271.9 52 P11:56:12.30 0.81.0M
NEOHL271.9 52 S11:56:43.10 -0.11.0M
VLYHL266.2 89 P11:56:11.27 0.51.0M
VLYHL266.2 89 S11:56:41.94 -0.11.0M
PTLHL273.4 84 P11:56:12.60 0.81.0M
PTLHL273.4 84 S11:56:43.57 -0.11.0M
AOS2HT307.4 61 P11:56:16.55 0.51.0M
AOS2HT307.4 61 S11:56:51.13 -0.11.0M
KYMIHL306.0 72 P11:56:16.44 0.51.0M
KYMIHL306.0 72 S11:56:51.06 0.11.0M
KARYHA323.3 85 P11:56:18.27 0.11.0M
HORTHT371.0 33 P11:56:24.81 0.51.0M
HORTHT371.0 33 S11:57:05.22 -0.51.0M
OURHT396.1 45 P11:56:27.35 0.01.0M
OURHT396.1 45 S11:57:11.15 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019bfze
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-01-18
  Time         11:55:29.80
  Latitude       37.7945 deg +/-   1 km
  Longitude       20.7638 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       179 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.54 +/- 0.09 26      
  M     3.54      26 preferred 

62 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.1 146 P    11:55:32.10 -0.1 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 146 S    11:55:33.84 -0.2 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.3 336 P    11:55:38.03  0.7 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.4 340 P    11:55:38.92  0.5 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.5 325 P    11:55:41.09  0.2 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.5 325 S    11:55:48.97 -0.3 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  0.6 65 P    11:55:42.78  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.6 65 S    11:55:51.39 -0.2 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.6 50 P    11:55:43.23  0.8 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 50 S    11:55:51.57 -0.5 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.7 347 P    11:55:43.64  0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.7 347 S    11:55:53.32 -0.5 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  0.8 78 P    11:55:45.26  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 78 S    11:55:55.74 -0.8 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  0.8 354 P    11:55:46.63  0.5 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.9 350 P    11:55:47.75  0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.9 350 S    11:56:00.64 -0.2 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.9 357 P    11:55:47.83  0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.9 357 S    11:56:01.19 -0.1 M 1.0 NYDR 
  AGRP CL  1.0 52 P    11:55:49.20  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.0 52 S    11:56:02.41 -0.4 M 1.0 AGRP 
  ROD3 CL  1.0 60 P    11:55:50.15  0.5 M 1.0 ROD3 
  ROD3 CL  1.0 60 S    11:56:04.54 -0.2 M 1.0 ROD3 
  TSLK HT  1.0 355 P    11:55:50.23  0.5 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.0 355 S    11:56:04.39 -0.5 M 1.0 TSLK 
  MALA CL  1.1 56 P    11:55:50.83  0.7 M 1.0 MALA 
  MALA CL  1.1 56 S    11:56:05.42 -0.2 M 1.0 MALA 
  ZIRI CL  1.1 61 P    11:55:50.67  0.3 M 1.0 ZIRI 
  ZIRI CL  1.1 61 S    11:56:05.68 -0.2 M 1.0 ZIRI 
  MG00 CL  1.1 56 P    11:55:51.47  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.1 56 S    11:56:07.41 -0.1 M 1.0 MG00 
  KLV  HL  1.1 77 P    11:55:51.37 -0.1 M 1.0 KLV 
  AGEO CL  1.1 65 P    11:55:51.65  0.2 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  1.1 65 S    11:56:07.84  0.0 M 1.0 AGEO 
  TEME CL  1.2 68 P    11:55:52.30  0.4 M 1.0 TEME 
  TEME CL  1.2 68 S    11:56:08.61 -0.0 M 1.0 TEME 
  PYRG CL  1.2 58 P    11:55:52.19  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.2 58 S    11:56:08.82 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PSAR CL  1.2 64 P    11:55:53.57  0.3 M 1.0 PSAR 
  PSAR CL  1.2 64 S    11:56:11.39  0.3 M 1.0 PSAR 
  KALE HA  1.2 61 P    11:55:53.77  0.4 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.2 61 S    11:56:10.99 -0.3 M 1.0 KALE 
  IGT  HT  1.8 349 P    11:56:02.16  0.3 M 1.0 IGT 
  VILL HA  2.0 80 P    11:56:06.75  0.9 M 1.0 VILL 
  VILL HA  2.0 80 S    11:56:33.52  0.2 M 1.0 VILL 
  KEK  HL  2.1 338 P    11:56:06.82  0.9 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  2.1 338 S    11:56:33.43 -0.0 M 1.0 KEK 
  VLY  HL  2.4 89 P    11:56:11.27  0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  2.4 89 S    11:56:41.94 -0.1 M 1.0 VLY 
  NEO  HL  2.4 52 P    11:56:12.30  0.8 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  2.4 52 S    11:56:43.10 -0.1 M 1.0 NEO 
  PTL  HL  2.5 84 P    11:56:12.60  0.8 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  2.5 84 S    11:56:43.57 -0.1 M 1.0 PTL 
  KYMI HL  2.8 72 P    11:56:16.44  0.5 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  2.8 72 S    11:56:51.06  0.1 M 1.0 KYMI 
  AOS2 HT  2.8 61 P    11:56:16.55  0.5 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  2.8 61 S    11:56:51.13 -0.1 M 1.0 AOS2 
  KARY HA  2.9 85 P    11:56:18.27  0.1 M 1.0 KARY 
  HORT HT  3.3 33 P    11:56:24.81  0.5 M 1.0 HORT 
  HORT HT  3.3 33 S    11:57:05.22 -0.5 M 1.0 HORT 
  OUR  HT  3.6 45 P    11:56:27.35 -0.0 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  3.6 45 S    11:57:11.15  0.0 M 1.0 OUR 

34 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.1 146 MLv   4.25 0.71  724.312   
  PSDA HT  0.3 336 MLv   3.47 -0.07  24.7901   
  VLS  HL  0.4 340 MLv   3.52 -0.02  19.4971   
  DMLN HT  0.5 325 MLv   3.67 0.13  16.3957   
  RLS  HL  0.6 65 MLv   3.56 0.02  8.27612   
  AXS  HP  0.6 50 MLv   4.14 0.60  31.0261   
  FSK  HP  0.7 347 MLv   3.62 0.08  8.62108   
  DRO  HP  0.8 78 MLv   3.35 -0.19  8.93015   
  EVGI HT  0.8 354 MLv   3.80 0.26  10.8632   
  DRAG HT  0.9 350 MLv   3.00 -0.54  0.103702   
  NYDR HT  0.9 357 MLv   3.63 0.09  4.79199   
  AGRP CL  1.0 52 MLv   3.64 0.10  6.39581   
  ROD3 CL  1.0 60 MLv   3.73 0.19  10.8581   
  TSLK HT  1.0 355 MLv   3.66 0.12  6.08381   
  MALA CL  1.1 56 MLv   3.82 0.28  6.63365   
  ZIRI CL  1.1 61 MLv   3.57 0.03  4.73233   
  MG00 CL  1.1 56 MLv   3.48 -0.06   4.7006   
  KLV  HL  1.1 77 MLv   3.59 0.05  3.51123   
  AGEO CL  1.1 65 MLv   3.46 -0.08  0.993733   
  TEME CL  1.2 68 MLv   3.63 0.09  1.62636   
  PYRG CL  1.2 58 MLv   3.52 -0.02  2.34167   
  PSAR CL  1.2 64 MLv   2.70 -0.84  0.522835   
  KALE HA  1.2 61 MLv   3.55 0.01  3.63713   
  IGT  HT  1.8 349 MLv   3.52 -0.02  1.72284   
  VILL HA  2.0 80 MLv   3.54 -0.00  1.26185   
  KEK  HL  2.1 338 MLv   3.27 -0.27  1.26104   
  VLY  HL  2.4 89 MLv   3.41 -0.13  0.598803   
  NEO  HL  2.4 52 MLv   3.36 -0.18  0.688501   
  PTL  HL  2.5 84 MLv   3.45 -0.09  0.612625   
  KYMI HL  2.8 72 MLv   3.51 -0.03  0.484263   
  AOS2 HT  2.8 61 MLv   3.40 -0.14  0.363657   
  KARY HA  2.9 85 MLv   3.48 -0.06  0.364109   
  HORT HT  3.3 33 MLv   3.54 -0.00  0.163852   
  OUR  HT  3.6 45 MLv   3.56 0.02   0.1904