Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2019-01-18 11:26:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7117° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7088° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 18.6 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου
53.3 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
267.3 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP11.3 91 P11:26:06.44 0.21.0M
LTHKHP11.3 91 S11:26:08.27 0.11.0M
PSDAHT46.1346 P11:26:12.43 0.31.0M
PSDAHT46.1346 S11:26:18.98 0.51.0M
VLSHL52.8348 P11:26:13.29 0.01.0M
VLSHL52.8348 S11:26:20.74 0.21.0M
DMLNHT65.5333 P11:26:15.53 0.11.0M
DMLNHT65.5333 S11:26:23.80 -0.41.0M
AXSHP79.5 47 P11:26:17.69 0.01.0M
AXSHP79.5 47 S11:26:27.60 -0.61.0M
RLSHL76.6 60 P11:26:17.35 0.11.0M
RLSHL76.6 60 S11:26:27.00 -0.41.0M
DROHP92.0 73 P11:26:19.64 -0.11.0M
DROHP92.0 73 S11:26:31.48 -0.41.0M
FSKHP84.1351 P11:26:18.05 -0.31.0M
FSKHP84.1351 S11:26:29.12 -0.31.0M
EVGIHT101.2357 P11:26:20.69 -0.41.0M
EVGIHT101.2357 S11:26:34.29 0.01.0M
NYDRHT111.4360 P11:26:22.59 -0.11.0M
NYDRHT111.4360 S11:26:37.25 0.21.0M
AGRPCL116.9 50 P11:26:23.64 0.01.0M
AGRPCL116.9 50 S11:26:38.97 0.21.0M
TSLKHT123.9358 P11:26:24.72 0.01.0M
TSLKHT123.9358 S11:26:41.04 0.41.0M
KLVHL131.8 74 P11:26:25.92 -0.21.0M
KLVHL131.8 74 S11:26:43.42 0.41.0M
GURHP145.6 80 P11:26:28.26 0.01.0M
GURHP145.6 80 S11:26:47.22 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2019bfye
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2019-01-18
  Time         11:26:03.81
  Latitude       37.7117 deg +/-   1 km
  Longitude       20.7088 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       242 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.42 +/- 0.20 12      
  M     2.42      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.1 91 P    11:26:06.44  0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 91 S    11:26:08.27  0.1 M 1.0 LTHK 
  PSDA HT  0.4 346 P    11:26:12.43  0.3 M 1.0 PSDA 
  PSDA HT  0.4 346 S    11:26:18.98  0.5 M 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.5 348 P    11:26:13.29  0.0 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 348 S    11:26:20.74  0.2 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.6 333 P    11:26:15.53  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.6 333 S    11:26:23.80 -0.4 M 1.0 DMLN 
  RLS  HL  0.7 60 P    11:26:17.35  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 60 S    11:26:27.00 -0.4 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.7 47 P    11:26:17.69  0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 47 S    11:26:27.60 -0.6 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.8 351 P    11:26:18.05 -0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 351 S    11:26:29.12 -0.3 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  0.8 73 P    11:26:19.64 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.8 73 S    11:26:31.48 -0.4 M 1.0 DRO 
  EVGI HT  0.9 357 P    11:26:20.69 -0.4 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.9 357 S    11:26:34.29 -0.0 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  1.0 360 P    11:26:22.59 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.0 360 S    11:26:37.25  0.2 M 1.0 NYDR 
  AGRP CL  1.1 50 P    11:26:23.64 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 50 S    11:26:38.97  0.2 M 1.0 AGRP 
  TSLK HT  1.1 358 P    11:26:24.72  0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.1 358 S    11:26:41.04  0.4 M 1.0 TSLK 
  KLV  HL  1.2 74 P    11:26:25.92 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.2 74 S    11:26:43.42  0.4 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.3 80 P    11:26:28.26 -0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 80 S    11:26:47.22  0.4 M 1.0 GUR 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.1 91 MLv   2.96 0.54  37.8598   
  PSDA HT  0.4 346 MLv   2.70 0.28  2.82155   
  VLS  HL  0.5 348 MLv   2.47 0.05  1.11535   
  DMLN HT  0.6 333 MLv   2.62 0.20  1.36486   
  RLS  HL  0.7 60 MLv   2.12 -0.30  0.272944   
  AXS  HP  0.7 47 MLv   2.76 0.34  1.14761   
  FSK  HP  0.8 351 MLv   2.51 0.10  0.622944   
  DRO  HP  0.8 73 MLv   2.01 -0.41  0.371724   
  EVGI HT  0.9 357 MLv   2.56 0.14  0.569836   
  NYDR HT  1.0 360 MLv   2.34 -0.08  0.222278   
  AGRP CL  1.1 50 MLv   2.25 -0.17  0.230134   
  TSLK HT  1.1 358 MLv   2.41 -0.01  0.307597   
  KLV  HL  1.2 74 MLv   2.13 -0.29  0.112608   
  GUR  HP  1.3 80 MLv   2.19 -0.23  0.146213