Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-11-14 00:51:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.3213° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5175° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 62.0 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
91.6 χμ ΔΝΔ του Πύργου
292.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP51.5 33 P00:52:00.49 0.01.0M
LTHKHP51.5 33 S00:52:07.31 -0.31.0M
AMTHP107.8 77 P00:52:09.16 0.11.0M
AMTHP107.8 77 S00:52:22.93 0.11.0M
ITMHL125.6 97 P00:52:11.69 0.01.0M
ITMHL125.6 97 S00:52:27.42 0.01.0M
PYLHP118.5113 P00:52:10.47 -0.21.0M
RLSHL116.7 46 P00:52:10.71 0.31.0M
RLSHL116.7 46 S00:52:25.04 0.01.0M
KLVHL164.6 61 P00:52:17.00 0.21.0M
KLVHL164.6 61 S00:52:36.25 -0.11.0M
GURHP174.6 67 P00:52:18.15 0.01.0M
GURHP174.6 67 S00:52:38.54 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2018whge
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2018-11-14
  Time         00:51:51.07
  Latitude       37.3213 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5175 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       280 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.56 +/- 0.07  7      
  M     2.56      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.5 33 P    00:52:00.49 -0.0 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.5 33 S    00:52:07.31 -0.3 M 1.0 LTHK 
  AMT  HP  1.0 77 P    00:52:09.16  0.1 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  1.0 77 S    00:52:22.93  0.1 M 1.0 AMT 
  RLS  HL  1.1 46 P    00:52:10.71  0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.1 46 S    00:52:25.04  0.0 M 1.0 RLS 
  PYL  HP  1.1 113 P    00:52:10.47 -0.2 M 1.0 PYL 
  ITM  HL  1.1 97 P    00:52:11.69 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.1 97 S    00:52:27.42 -0.0 M 1.0 ITM 
  KLV  HL  1.5 61 P    00:52:17.00  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.5 61 S    00:52:36.25 -0.1 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.6 67 P    00:52:18.15  0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.6 67 S    00:52:38.54 -0.1 M 1.0 GUR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.5 33 MLv   2.62 0.06  1.70086   
  AMT  HP  1.0 77 MLv   2.74 0.19  0.803931   
  RLS  HL  1.1 46 MLv   2.40 -0.16  0.330326   
  PYL  HP  1.1 113 MLv   2.54 -0.02  0.0137896   
  ITM  HL  1.1 97 MLv   2.47 -0.08  0.352578   
  KLV  HL  1.5 61 MLv   2.57 0.02  0.214663   
  GUR  HP  1.6 67 MLv   2.58 0.02  0.253836