Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-10-22 20:05:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1838° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3012° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 74.4 χμ ΔΝΔ των Χανίων
108.1 χμ Δ του Ρεθύμνου
313.7 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RODPHC58.9 45 P20:05:26.06 0.11.0M
RODPHC58.9 45 S20:05:33.96 0.11.0M
IMMVHL68.9 64 P20:05:27.70 0.01.0M
IMMVHL68.9 64 S20:05:36.79 0.01.0M
ANKYHL76.0360 P20:05:28.78 0.01.0M
ANKYHL76.0360 S20:05:38.61 -0.21.0M
GVDHL81.2118 P20:05:29.53 -0.11.0M
GVDHL81.2118 S20:05:40.46 0.11.0M
KTHAHL121.2350 P20:05:36.25 0.31.0M
KTHAHL121.2350 S20:05:51.85 0.41.0M
VLIHL173.6349 P20:05:43.69 -0.21.0M
VLIHL173.6349 S20:06:05.20 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2018usrr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2018-10-22
  Time         20:05:15.63
  Latitude       35.1838 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3012 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       231 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.38 +/- 0.03  5      
  M     2.38      5 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RODP HC  0.5 45 P    20:05:26.06  0.1 M 1.0 RODP 
  RODP HC  0.5 45 S    20:05:33.96  0.1 M 1.0 RODP 
  IMMV HL  0.6 64 P    20:05:27.70  0.0 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  0.6 64 S    20:05:36.79 -0.0 M 1.0 IMMV 
  ANKY HL  0.7 360 P    20:05:28.78  0.0 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.7 360 S    20:05:38.61 -0.2 M 1.0 ANKY 
  GVD  HL  0.7 118 P    20:05:29.53 -0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.7 118 S    20:05:40.46  0.1 M 1.0 GVD 
  KTHA HL  1.1 350 P    20:05:36.25  0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.1 350 S    20:05:51.85  0.4 M 1.0 KTHA 
  VLI  HL  1.6 349 P    20:05:43.69 -0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.6 349 S    20:06:05.20 -0.1 M 1.0 VLI 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RODP HC  0.5 45 MLv   2.40 0.01  0.672105   
  IMMV HL  0.6 64 MLv   2.43 0.04  0.608926   
  ANKY HL  0.7 360 MLv   2.36 -0.02  0.479388   
  GVD  HL  0.7 118 MLv   2.53 0.14  0.515853   
  KTHA HL  1.1 350 MLv   2.37 -0.01  0.291529   
  VLI  HL  1.6 349 MLv   2.36 -0.02  0.202107