Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-10-21 22:41:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0468° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.7700° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 7.8 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
48.7 χμ ΝΝΑ της Χαλκίδας
74.4 χμ Α της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ATHHL9.3210 P22:41:03.74 0.31.0M
ATHHL9.3210 S22:41:05.71 0.21.0M
ATHUHA9.0172 P22:41:03.71 0.21.0M
ATHUHA9.0172 S22:41:05.53 0.01.0M
DIONHL14.7 76 P22:41:04.36 0.21.0M
DIONHL14.7 76 S22:41:06.51 -0.31.0M
PTLHL8.2 90 P22:41:03.58 0.21.0M
PTLHL8.2 90 S22:41:05.30 -0.21.0M
VLYHL21.7174 P22:41:05.34 0.21.0M
VLYHL21.7174 S22:41:08.36 -0.21.0M
VILLHA42.1288 P22:41:08.34 -0.11.0M
KYMIHL71.3 24 P22:41:12.83 -0.11.0M
KYMIHL71.3 24 S22:41:22.57 0.31.0M
AOS2HT122.6 3 P22:41:20.80 -0.21.0M
AOS2HT122.6 3 S22:41:36.62 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2018urbh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2018-10-21
  Time         22:41:00.70
  Latitude       38.0468 deg +/-   1 km
  Longitude       23.7700 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       82 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.19 +/- 0.35  7      
  M     1.19      7 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PTL  HL  0.1 90 P    22:41:03.58  0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.1 90 S    22:41:05.30 -0.2 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.1 172 P    22:41:03.71  0.2 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.1 172 S    22:41:05.53 -0.0 M 1.0 ATHU 
  ATH  HL  0.1 210 P    22:41:03.74  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.1 210 S    22:41:05.71  0.2 M 1.0 ATH 
  DION HL  0.1 76 P    22:41:04.36  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.1 76 S    22:41:06.51 -0.3 M 1.0 DION 
  VLY  HL  0.2 174 P    22:41:05.34  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.2 174 S    22:41:08.36 -0.2 M 1.0 VLY 
  VILL HA  0.4 288 P    22:41:08.34 -0.1 M 1.0 VILL 
  KYMI HL  0.6 24 P    22:41:12.83 -0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.6 24 S    22:41:22.57  0.3 M 1.0 KYMI 
  AOS2 HT  1.1  3 P    22:41:20.80 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.1  3 S    22:41:36.62  0.2 M 1.0 AOS2 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PTL  HL  0.1 90 MLv   1.01 -0.18  0.51197   
  ATHU HA  0.1 172 MLv   1.21 0.02  0.474204   
  ATH  HL  0.1 210 MLv   1.60 0.40  1.83237   
  DION HL  0.1 76 MLv   0.69 -0.51  0.468173   
  VLY  HL  0.2 174 MLv   1.12 -0.07  0.300383   
  VILL HA  0.4 288 MLv   1.02 -0.17  0.0735106   
  KYMI HL  0.6 24 MLv   1.70 0.51  0.111497   
  AOS2 HT  1.1  3 MLv   1.78 0.59  0.0743579