Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-10-21 22:31:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0768° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4207° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
49
 Επίκεντρο 11.4 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
52.1 χμ ΝΑ του Βόλου
124.6 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AOS2HT37.3 78 P22:31:21.20 -0.21.0M
AOS2HT37.3 78 S22:31:26.45 -0.21.0M
NEOHL30.7326 P22:31:20.26 -0.11.0M
NEOHL30.7326 S22:31:24.47 -0.31.0M
AXARHA74.4242 P22:31:26.48 -0.81.0M
AXARHA74.4242 S22:31:36.97 -0.11.0M
KYMIHL76.8130 P22:31:27.72 0.11.0M
KYMIHL76.8130 S22:31:38.14 0.41.0M
PAIGHT98.1 13 P22:31:31.84 0.81.0M
SKYHL99.8102 P22:31:31.50 0.21.0M
SKYHL99.8102 S22:31:44.60 0.51.0M
VILLHA101.9185 P22:31:30.79 -0.81.0M
VILLHA101.9185 S22:31:44.88 0.21.0M
MAKRHA111.5266 P22:31:32.75 -0.41.0M
MAKRHA111.5266 S22:31:47.92 0.51.0M
ATHHL125.3168 P22:31:35.52 0.41.0M
ATHHL125.3168 S22:31:50.64 -0.21.0M
ATHUHA127.5166 P22:31:35.75 0.21.0M
ATHUHA127.5166 S22:31:51.41 -0.11.0M
DIONHL119.7158 P22:31:34.28 -0.11.0M
DIONHL119.7158 S22:31:49.79 0.31.0M
LOUTHA127.2198 P22:31:35.07 -0.41.0M
PTLHL120.8161 P22:31:35.24 0.71.0M
PTLHL120.8161 S22:31:49.84 0.11.0M
TYRNHT124.1305 P22:31:35.29 0.31.0M
TYRNHT124.1305 S22:31:50.87 0.21.0M
THLHL132.6294 P22:31:36.64 0.31.0M
THLHL132.6294 S22:31:53.32 0.41.0M
LITHT139.0325 P22:31:37.51 0.11.0M
LITHT139.0325 S22:31:55.31 0.51.0M
OURHT147.8 19 P22:31:38.84 0.21.0M
OURHT147.8 19 S22:31:56.97 0.11.0M
PYRGCL142.5239 P22:31:37.55 -0.41.0M
PYRGCL142.5239 S22:31:55.59 -0.21.0M
VLYHL140.0167 P22:31:37.66 0.21.0M
VLYHL140.0167 S22:31:54.69 -0.21.0M
GURHP157.8217 P22:31:39.82 -0.51.0M
KLVHL159.4224 P22:31:40.06 -0.41.0M
ROD3CL157.8237 P22:31:40.90 0.71.0M
HORTHT171.3351 P22:31:42.13 0.11.0M
HORTHT171.3351 S22:32:02.35 -0.61.0M
LIAHL176.4 59 P22:31:42.07 -0.51.0M
PVOHP171.9253 P22:31:42.90 0.81.0M
SOHHT194.0358 P22:31:45.07 0.21.0M
DROHP194.3230 P22:31:44.98 0.01.0M
KOKKHT199.8 14 P22:31:44.99 -0.61.0M
CHOSHT240.7109 P22:31:50.82 -0.21.0M
VLIHL265.6189 P22:31:53.34 -0.61.0M
SMGHL334.6117 P22:32:02.43 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2018uraz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2018-10-21
  Time         22:31:14.49
  Latitude       39.0768 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4207 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.39 s
  Azimuthal gap       40 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.31 +/- 0.22 27      
  M     2.31      27 preferred 

49 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.3 326 P    22:31:20.26 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 326 S    22:31:24.47 -0.3 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 78 P    22:31:21.20 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 78 S    22:31:26.45 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AXAR HA  0.7 242 P    22:31:26.48 -0.8 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 242 S    22:31:36.97 -0.1 M 1.0 AXAR 
  KYMI HL  0.7 130 P    22:31:27.72  0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.7 130 S    22:31:38.14  0.4 M 1.0 KYMI 
  PAIG HT  0.9 13 P    22:31:31.84  0.8 M 1.0 PAIG 
  SKY  HL  0.9 102 P    22:31:31.50  0.2 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.9 102 S    22:31:44.60  0.5 M 1.0 SKY 
  VILL HA  0.9 185 P    22:31:30.79 -0.8 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.9 185 S    22:31:44.88  0.2 M 1.0 VILL 
  MAKR HA  1.0 266 P    22:31:32.75 -0.4 M 1.0 MAKR 
  MAKR HA  1.0 266 S    22:31:47.92  0.5 M 1.0 MAKR 
  DION HL  1.1 158 P    22:31:34.28 -0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  1.1 158 S    22:31:49.79  0.3 M 1.0 DION 
  PTL  HL  1.1 161 P    22:31:35.24  0.7 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.1 161 S    22:31:49.84  0.1 M 1.0 PTL 
  TYRN HT  1.1 305 P    22:31:35.29  0.3 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.1 305 S    22:31:50.87  0.2 M 1.0 TYRN 
  ATH  HL  1.1 168 P    22:31:35.52  0.4 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  1.1 168 S    22:31:50.64 -0.2 M 1.0 ATH 
  LOUT HA  1.1 198 P    22:31:35.07 -0.4 M 1.0 LOUT 
  ATHU HA  1.1 166 P    22:31:35.75  0.2 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.1 166 S    22:31:51.41 -0.1 M 1.0 ATHU 
  THL  HL  1.2 294 P    22:31:36.64  0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.2 294 S    22:31:53.32  0.4 M 1.0 THL 
  LIT  HT  1.3 325 P    22:31:37.51  0.1 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.3 325 S    22:31:55.31  0.5 M 1.0 LIT 
  VLY  HL  1.3 167 P    22:31:37.66  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.3 167 S    22:31:54.69 -0.2 M 1.0 VLY 
  PYRG CL  1.3 239 P    22:31:37.55 -0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 239 S    22:31:55.59 -0.2 M 1.0 PYRG 
  OUR  HT  1.3 19 P    22:31:38.84  0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.3 19 S    22:31:56.97  0.1 M 1.0 OUR 
  GUR  HP  1.4 217 P    22:31:39.82 -0.5 M 1.0 GUR 
  ROD3 CL  1.4 237 P    22:31:40.90  0.7 M 1.0 ROD3 
  KLV  HL  1.4 224 P    22:31:40.06 -0.4 M 1.0 KLV 
  HORT HT  1.5 351 P    22:31:42.13  0.1 M 1.0 HORT 
  HORT HT  1.5 351 S    22:32:02.35 -0.6 M 1.0 HORT 
  PVO  HP  1.6 253 P    22:31:42.90  0.8 M 1.0 PVO 
  LIA  HL  1.6 59 P    22:31:42.07 -0.5 M 1.0 LIA 
  SOH  HT  1.7 358 P    22:31:45.07  0.2 M 1.0 SOH 
  DRO  HP  1.8 230 P    22:31:44.98  0.0 M 1.0 DRO 
  KOKK HT  1.8 14 P    22:31:44.99 -0.6 M 1.0 KOKK 
  CHOS HT  2.2 109 P    22:31:50.82 -0.2 M 1.0 CHOS 
  VLI  HL  2.4 189 P    22:31:53.34 -0.6 M 1.0 VLI 
  SMG  HL  3.0 117 P    22:32:02.43 -0.5 M 1.0 SMG 

31 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.3 326 MLv   2.23 -0.08  3.16423   
  AOS2 HT  0.3 78 MLv   1.93 -0.38  0.781694   
  AXAR HA  0.7 242 MLv   1.89 -0.42  0.655422   
  KYMI HL  0.7 130 MLv   2.45 0.14  0.579371   
  PAIG HT  0.9 13 MLv   2.32 0.01  0.264828   
  SKY  HL  0.9 102 MLv   2.66 0.35   1.2158   
  VILL HA  0.9 185 MLv   2.27 -0.04  0.288557   
  MAKR HA  1.0 266 MLv   2.32 0.01  0.439475   
  DION HL  1.1 158 MLv   2.46 0.15  1.03908   
  PTL  HL  1.1 161 MLv   2.66 0.35  0.571244   
  TYRN HT  1.1 305 MLv   2.20 -0.11  0.148643   
  ATH  HL  1.1 168 MLv   2.85 0.54  0.832268   
  LOUT HA  1.1 198 MLv   2.36 0.05  0.266934   
  ATHU HA  1.1 166 MLv   2.66 0.35  0.322761   
  THL  HL  1.2 294 MLv   2.11 -0.20  0.0854588   
  LIT  HT  1.3 325 MLv   2.54 0.23  0.256022   
  VLY  HL  1.3 167 MLv   2.77 0.46  0.58818   
  PYRG CL  1.3 239 MLv   2.27 -0.04  0.114614   
  OUR  HT  1.3 19 MLv   2.06 -0.26  0.104207   
  GUR  HP  1.4 217 MLv   2.40 0.09  0.203581   
  ROD3 CL  1.4 237 MLv   2.34 0.02  0.267022   
  KLV  HL  1.4 224 MLv   2.19 -0.12  0.0949023   
  HORT HT  1.5 351 MLv   2.36 0.05  0.108618   
  PVO  HP  1.6 253 MLv   2.25 -0.06  0.122288   
  LIA  HL  1.6 59 MLv   2.39 0.08  0.322777   
  SOH  HT  1.7 358 MLv   2.08 -0.23  0.064804   
  DRO  HP  1.8 230 MLv   2.09 -0.22  0.13841   
  KOKK HT  1.8 14 MLv   2.16 -0.15  0.0732806   
  CHOS HT  2.2 109 MLv   2.73 0.42  0.167772   
  VLI  HL  2.4 189 MLv   2.86 0.55  0.220001   
  SMG  HL  3.0 117 MLv   3.06 0.75  0.121279