Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-10-21 20:35:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9685° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2738° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
19
 Επίκεντρο 30.1 χμ Α της Κορίνθου
40.3 χμ Δ της Αθήνας
60.9 χμ ΒΑ του Ναυπλίου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LOUTHA26.3275 P20:35:39.58 -0.51.0M
LOUTHA26.3275 S20:35:43.92 -0.11.0M
VILLHA22.0 9 P20:35:39.01 -0.31.0M
VILLHA22.0 9 S20:35:42.32 -0.31.0M
ATHUHA44.8 90 P20:35:43.25 0.01.0M
VLYHL47.4106 P20:35:43.73 0.11.0M
DIONHL59.0 78 P20:35:45.66 0.11.0M
DIONHL59.0 78 S20:35:52.78 -0.91.0M
PTLHL52.4 80 P20:35:44.62 0.11.0M
PTLHL52.4 80 S20:35:51.37 -0.41.0M
GURHP81.8267 P20:35:48.77 -0.61.0M
GURHP81.8267 S20:36:00.01 -0.41.0M
KLVHL98.8275 P20:35:52.96 0.81.0M
KLVHL98.8275 S20:36:04.54 -0.61.0M
KYMIHL103.2 44 P20:35:53.00 0.31.0M
PYRGCL120.3294 P20:35:56.26 0.71.0M
PYRGCL120.3294 S20:36:11.07 -0.11.0M
AOS2HT140.2 21 P20:35:58.50 0.01.0M
AOS2HT140.2 21 S20:36:16.59 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2018uqxd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2018-10-21
  Time         20:35:34.96
  Latitude       37.9685 deg +/-   1 km
  Longitude       23.2738 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       162 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.40 +/- 0.26 10      
  M     1.40      10 preferred 

19 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VILL HA  0.2  9 P    20:35:39.01 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2  9 S    20:35:42.32 -0.3 M 1.0 VILL 
  LOUT HA  0.2 275 P    20:35:39.58 -0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.2 275 S    20:35:43.92 -0.1 M 1.0 LOUT 
  ATHU HA  0.4 90 P    20:35:43.25  0.0 M 1.0 ATHU 
  VLY  HL  0.4 106 P    20:35:43.73  0.1 M 1.0 VLY 
  PTL  HL  0.5 80 P    20:35:44.62  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.5 80 S    20:35:51.37 -0.4 M 1.0 PTL 
  DION HL  0.5 78 P    20:35:45.66  0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 78 S    20:35:52.78 -0.9 M 1.0 DION 
  GUR  HP  0.7 267 P    20:35:48.77 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.7 267 S    20:36:00.01 -0.4 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.9 275 P    20:35:52.96  0.8 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.9 275 S    20:36:04.54 -0.6 M 1.0 KLV 
  KYMI HL  0.9 44 P    20:35:53.00  0.3 M 1.0 KYMI 
  PYRG CL  1.1 294 P    20:35:56.26  0.7 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.1 294 S    20:36:11.07 -0.1 M 1.0 PYRG 
  AOS2 HT  1.3 21 P    20:35:58.50  0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.3 21 S    20:36:16.59  0.2 M 1.0 AOS2 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VILL HA  0.2  9 MLv   0.96 -0.44  0.204521   
  LOUT HA  0.2 275 MLv   1.06 -0.34  0.201077   
  ATHU HA  0.4 90 MLv   1.38 -0.03  0.0888857   
  VLY  HL  0.4 106 MLv   1.34 -0.06  0.113527   
  PTL  HL  0.5 80 MLv   1.43 0.02  0.104434   
  DION HL  0.5 78 MLv   1.58 0.17  0.28483   
  GUR  HP  0.7 267 MLv   1.54 0.13  0.0671118   
  KLV  HL  0.9 275 MLv   1.69 0.29  0.0599106   
  KYMI HL  0.9 44 MLv   1.76 0.36  0.0884942   
  PYRG CL  1.1 294 MLv   1.31 -0.10  0.0160143   
  AOS2 HT  1.3 21 MLv   1.81 0.40  0.064326