Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-07-21 10:45:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.5720° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.1969° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 45.3 χμ Β της Μυτιλήνης
89.6 χμ ΑΝΑ της Λήμνου
277.1 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL36.8170 P10:45:35.78 0.31.0A
SIGRHT49.7216 P10:45:35.97 -1.61.0A
LIAHL94.1293 P10:45:43.57 -1.31.0A
SMTHHL114.9331 P10:45:47.90 -0.31.0A
CHOSHT132.4185 P10:45:50.02 -0.71.0A
THASHT170.4313 P10:45:54.94 -1.11.0A
RDOHL183.7343 P10:45:58.02 0.21.0A
KAVAHT213.1318 P10:46:00.46 -1.31.0A
KYMIHL208.9241 P10:45:59.58 -1.71.0A
OURHT206.9295 P10:46:02.39 1.41.0A
PAIGHT219.2281 P10:46:02.10 -0.51.0A
KOKKHT232.4307 P10:46:05.52 1.31.0A
NVRHL279.1316 P10:46:10.54 0.51.0A
SRSHT279.6309 P10:46:10.09 0.01.0A
VLYHL282.9228 P10:46:11.76 1.31.0A
GURHP380.5243 P10:46:23.78 1.21.0A
DRAGHT494.8260 P10:46:38.11 1.31.0A
VLSHL509.6254 P10:46:39.67 1.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2018oebk
  Description
   region name: Turkey
Origin:
  Date          2018-07-21
  Time         10:45:28.54 +/-  0.6 s
  Latitude       39.5720 deg +/-   3 km
  Longitude       26.1969 deg +/-   6 km
  Depth            5 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.1 s
  Azimuthal gap       187 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.02 +/- 0.15  6 preferred 
  M     3.02      6      

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.3 170 P    10:45:35.78  0.3 A 1.0 PRK 
  SIGR HT  0.4 216 P    10:45:35.97 -1.6 A 1.0 SIGR 
  LIA  HL  0.8 293 P    10:45:43.57 -1.3 A 1.0 LIA 
  SMTH HL  1.0 331 P    10:45:47.90 -0.3 A 1.0 SMTH 
  CHOS HT  1.2 185 P    10:45:50.02 -0.7 A 1.0 CHOS 
  THAS HT  1.5 313 P    10:45:54.94 -1.1 A 1.0 THAS 
  RDO  HL  1.7 343 P    10:45:58.02  0.2 A 1.0 RDO 
  OUR  HT  1.9 295 P    10:46:02.39  1.4 A 1.0 OUR 
  KYMI HL  1.9 241 P    10:45:59.58 -1.7 A 1.0 KYMI 
  KAVA HT  1.9 318 P    10:46:00.46 -1.3 A 1.0 KAVA 
  PAIG HT  2.0 281 P    10:46:02.10 -0.5 A 1.0 PAIG 
  KOKK HT  2.1 307 P    10:46:05.52  1.3 A 1.0 KOKK 
  NVR  HL  2.5 316 P    10:46:10.54  0.5 A 1.0 NVR 
  SRS  HT  2.5 309 P    10:46:10.09 -0.0 A 1.0 SRS 
  VLY  HL  2.5 228 P    10:46:11.76  1.3 A 1.0 VLY 
  GUR  HP  3.4 243 P    10:46:23.78  1.2 A 1.0 GUR 
  DRAG HT  4.5 260 P    10:46:38.11  1.3 A 1.0 DRAG 
  VLS  HL  4.6 254 P    10:46:39.67  1.1 A 1.0 VLS 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.3 170 MLv   3.10 0.08  5.85429   
  SIGR HT  0.4 216 MLv   3.18 0.16  3.86801   
  LIA  HL  0.8 293 MLv   3.24 0.22  1.74622   
  SMTH HL  1.0 331 MLv   2.87 -0.15  0.595546   
  CHOS HT  1.2 185 MLv   2.89 -0.13  0.489486   
  THAS HT  1.5 313 MLv   2.91 -0.12  0.32031