Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-07-21 05:31:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7859° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1280° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 29.3 χμ ΔΝΔ της Λαμίας
34.2 χμ Α του Καρπενησίου
166.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MAKRHA25.3 1 P05:31:18.80 -0.41.0A
AGGHT31.7 34 P05:31:18.47 -1.71.0A
EVRHL31.1298 P05:31:21.68 1.51.0A
AXARHA46.1 93 P05:31:24.15 1.51.0A
KALEHA43.9179 P05:31:20.99 -1.31.0A
MG00CL44.2201 P05:31:23.35 1.01.0A
MG06CL44.4201 P05:31:21.38 -1.01.0A
PANRCL47.1167 P05:31:21.72 -1.01.0A
AGRPCL55.9219 P05:31:23.82 -0.41.0A
PSARHA50.7175 P05:31:22.11 -1.31.0A
KLVHL82.6179 P05:31:30.23 1.61.0A
LTKHP112.0139 P05:31:34.86 1.41.0A
TSLKHT127.7272 P05:31:35.61 -0.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2018odrb
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2018-07-21
  Time         05:31:14.16 +/-  0.3 s
  Latitude       38.7859 deg +/-   2 km
  Longitude       22.1280 deg +/-   3 km
  Depth            5 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.2 s
  Azimuthal gap       63 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.25 +/- 0.28  7 preferred 
  M     1.25      7      

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MAKR HA  0.2  1 P    05:31:18.80 -0.4 A 1.0 MAKR 
  EVR  HL  0.3 298 P    05:31:21.68  1.5 A 1.0 EVR 
  AGG  HT  0.3 34 P    05:31:18.47 -1.7 A 1.0 AGG 
  KALE HA  0.4 179 P    05:31:20.99 -1.3 A 1.0 KALE 
  MG00 CL  0.4 201 P    05:31:23.35  1.0 A 1.0 MG00 
  MG06 CL  0.4 201 P    05:31:21.38 -1.0 A 1.0 MG06 
  AXAR HA  0.4 93 P    05:31:24.15  1.5 A 1.0 AXAR 
  PANR CL  0.4 167 P    05:31:21.72 -1.0 A 1.0 PANR 
  PSAR HA  0.5 175 P    05:31:22.11 -1.3 A 1.0 PSAR 
  AGRP CL  0.5 219 P    05:31:23.82 -0.4 A 1.0 AGRP 
  KLV  HL  0.7 179 P    05:31:30.23  1.6 A 1.0 KLV 
  LTK  HP  1.0 139 P    05:31:34.86  1.4 A 1.0 LTK 
  TSLK HT  1.1 272 P    05:31:35.61 -0.1 A 1.0 TSLK 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MAKR HA  0.2  1 MLv   1.15 -0.10  0.173387   
  EVR  HL  0.3 298 MLv   0.74 -0.50  0.0397496   
  AGG  HT  0.3 34 MLv   0.48 -0.76  0.021049   
  KALE HA  0.4 179 MLv   1.47 0.23  0.0990634   
  MG00 CL  0.4 201 MLv   1.79 0.54  0.201678   
  MG06 CL  0.4 201 MLv   1.27 0.03  0.0609259   
  AXAR HA  0.4 93 MLv   1.65 0.40  0.133819   
  PANR CL  0.4 167 MLv   1.15 -0.10  0.0403881   
  PSAR HA  0.5 175 MLv   1.28 0.03  0.0461672