Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-02-20 04:59:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6274° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0250° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 33.9 χμ ΔΒΔ της Τρίπολης
45.7 χμ Ν των Καλαβρύτων
155.2 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DROHP45.4323 P04:59:37.18 -0.41.0A
KLVHL47.6 13 P04:59:36.46 -1.51.0A
AGEOCL71.0 3 P04:59:40.93 -0.81.0A
ALIKCL70.8 6 P04:59:41.77 0.01.0A
TEMECL67.7 7 P04:59:40.44 -0.81.0A
THALHA72.1 51 P04:59:41.64 -0.41.0A
PSARHA79.4 9 P04:59:43.98 0.81.0A
ROD3CL76.6351 P04:59:41.86 -0.81.0A
AGRPCL89.5343 P04:59:44.05 -0.81.0A
LOUTHA92.5 64 P04:59:44.87 -0.51.0A
MALACL86.2351 P04:59:43.57 -0.71.0A
MG00CL87.8356 P04:59:43.64 -0.91.0A
MG04CL87.7356 P04:59:43.53 -1.01.0A
PYLHP85.1197 P04:59:43.43 -0.71.0A
KRNDHT102.9105 P04:59:47.05 0.01.0A
LTHKHP105.0275 P04:59:48.45 1.01.0A
VILLHA127.7 62 P04:59:50.57 -0.21.0A
AXARHA138.2 23 P04:59:53.23 1.01.0A
VLIHL130.0141 P04:59:49.91 -1.21.0A
EVRHL144.6353 P04:59:55.36 2.21.0A
AGGHT157.3 10 P04:59:56.60 1.71.0A
MAKRHA154.4 3 P04:59:56.87 2.41.0A
VLYHL157.6 80 P04:59:56.26 1.31.0A
NYDRHT167.4317 P04:59:56.90 0.61.0A
DIONHL174.9 73 P04:59:58.76 1.41.0A
SOHHT373.1 17 P05:00:20.37 -1.91.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2018dnta
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2018-02-20
  Time         04:59:29.23 +/-  0.3 s
  Latitude       37.6274 deg +/-   2 km
  Longitude       22.0250 deg +/-   2 km
  Depth            5 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.1 s
  Azimuthal gap       78 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.38 +/- 0.23 12 preferred 
  M     2.38      12      

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRO  HP  0.4 323 P    04:59:37.18 -0.4 A 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.4 13 P    04:59:36.46 -1.5 A 1.0 KLV 
  TEME CL  0.6  7 P    04:59:40.44 -0.8 A 1.0 TEME 
  ALIK CL  0.6  6 P    04:59:41.77  0.0 A 1.0 ALIK 
  AGEO CL  0.6  3 P    04:59:40.93 -0.8 A 1.0 AGEO 
  THAL HA  0.6 51 P    04:59:41.64 -0.4 A 1.0 THAL 
  ROD3 CL  0.7 351 P    04:59:41.86 -0.8 A 1.0 ROD3 
  PSAR HA  0.7  9 P    04:59:43.98  0.8 A 1.0 PSAR 
  PYL  HP  0.8 197 P    04:59:43.43 -0.7 A 1.0 PYL 
  MALA CL  0.8 351 P    04:59:43.57 -0.7 A 1.0 MALA 
  MG04 CL  0.8 356 P    04:59:43.53 -1.0 A 1.0 MG04 
  MG00 CL  0.8 356 P    04:59:43.64 -0.9 A 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.8 343 P    04:59:44.05 -0.8 A 1.0 AGRP 
  LOUT HA  0.8 64 P    04:59:44.87 -0.5 A 1.0 LOUT 
  KRND HT  0.9 105 P    04:59:47.05 -0.0 A 1.0 KRND 
  LTHK HP  0.9 275 P    04:59:48.45  1.0 A 1.0 LTHK 
  VILL HA  1.1 62 P    04:59:50.57 -0.2 A 1.0 VILL 
  VLI  HL  1.2 141 P    04:59:49.91 -1.2 A 1.0 VLI 
  AXAR HA  1.2 23 P    04:59:53.23  1.0 A 1.0 AXAR 
  EVR  HL  1.3 353 P    04:59:55.36  2.2 A 1.0 EVR 
  MAKR HA  1.4  3 P    04:59:56.87  2.4 A 1.0 MAKR 
  AGG  HT  1.4 10 P    04:59:56.60  1.7 A 1.0 AGG 
  VLY  HL  1.4 80 P    04:59:56.26  1.3 A 1.0 VLY 
  NYDR HT  1.5 317 P    04:59:56.90  0.6 A 1.0 NYDR 
  DION HL  1.6 73 P    04:59:58.76  1.4 A 1.0 DION 
  SOH  HT  3.4 17 P    05:00:20.37 -1.9 A 1.0 SOH 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRO  HP  0.4 323 MLv   2.46 0.08  0.884407   
  KLV  HL  0.4 13 MLv   2.45 0.07  0.785746   
  TEME CL  0.6  7 MLv   1.88 -0.50  0.120308   
  ALIK CL  0.6  6 MLv   2.17 -0.21  0.233727   
  AGEO CL  0.6  3 MLv   2.60 0.22  0.633686   
  THAL HA  0.6 51 MLv   2.75 0.37  0.892239   
  ROD3 CL  0.7 351 MLv   2.72 0.34  0.767376   
  PSAR HA  0.7  9 MLv   1.69 -0.69  0.0631127   
  PYL  HP  0.8 197 MLv   2.22 -0.16  0.206755   
  MALA CL  0.8 351 MLv   2.44 0.06  0.324446   
  MG04 CL  0.8 356 MLv   2.27 -0.11  0.205718   
  MG00 CL  0.8 356 MLv   2.29 -0.09  0.216532   
  AGRP CL  0.8 343 MLv   1.89 -0.49  0.0790391   
  LOUT HA  0.8 64 MLv   2.49 0.11  0.30962   
  KRND HT  0.9 105 MLv   2.58 0.20  0.351869   
  LTHK HP  0.9 275 MLv   3.08 0.70  1.07375