Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2018-02-20 04:16:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2334° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.5499° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 35.9 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας
36.1 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς
107.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THALHA24.1156 P04:16:18.71 0.11.0A
GURHP37.7209 P04:16:19.87 -0.71.0A
PSARHA34.5289 P04:16:18.65 -1.51.0A
KLVHL40.8239 P04:16:19.98 -1.11.0A
LOUTHA46.1126 P04:16:21.82 -0.11.0A
AXARHA60.0 9 P04:16:22.37 -1.61.0A
MG00CL56.3291 P04:16:23.96 0.61.0A
MG04CL56.2291 P04:16:25.40 2.01.0A
ROD3CL58.0278 P04:16:25.94 2.31.0A
VILLHA67.1 96 P04:16:26.95 1.91.0A
AGRPCL74.4284 P04:16:25.64 -0.51.0A
AGGHT89.5348 P04:16:27.68 -0.71.0A
KRNDHT108.3151 P04:16:30.40 -0.81.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2018dnrp
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2018-02-20
  Time         04:16:12.58 +/-  0.6 s
  Latitude       38.2334 deg +/-   3 km
  Longitude       22.5499 deg +/-   3 km
  Depth           14 km  +/-  7 km
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.3 s
  Azimuthal gap       87 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.36 +/- 0.36  5 preferred 
  M     1.36      5      

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.2 156 P    04:16:18.71  0.1 A 1.0 THAL 
  PSAR HA  0.3 289 P    04:16:18.65 -1.5 A 1.0 PSAR 
  GUR  HP  0.3 209 P    04:16:19.87 -0.7 A 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.4 239 P    04:16:19.98 -1.1 A 1.0 KLV 
  LOUT HA  0.4 126 P    04:16:21.82 -0.1 A 1.0 LOUT 
  MG04 CL  0.5 291 P    04:16:25.40  2.0 A 1.0 MG04 
  MG00 CL  0.5 291 P    04:16:23.96  0.6 A 1.0 MG00 
  ROD3 CL  0.5 278 P    04:16:25.94  2.3 A 1.0 ROD3 
  AXAR HA  0.5  9 P    04:16:22.37 -1.6 A 1.0 AXAR 
  VILL HA  0.6 96 P    04:16:26.95  1.9 A 1.0 VILL 
  AGRP CL  0.7 284 P    04:16:25.64 -0.5 A 1.0 AGRP 
  AGG  HT  0.8 348 P    04:16:27.68 -0.7 A 1.0 AGG 
  KRND HT  1.0 151 P    04:16:30.40 -0.8 A 1.0 KRND 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.2 156 MLv   1.12 -0.23  0.182034   
  PSAR HA  0.3 289 MLv   1.17 -0.19  0.0773655   
  GUR  HP  0.3 209 MLv   1.53 0.18  0.151734   
  KLV  HL  0.4 239 MLv   1.17 -0.19  0.0569584   
  AXAR HA  0.5  9 MLv   2.14 0.78  0.216828