Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-12-11 23:40:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3986° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7132° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 14.6 χμ ΔΝΔ της Λειβαδιάς
32.8 χμ ΑΝΑ της Αμφισσας
100.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP47.3152 P23:41:00.13 -1.01.0A
THALHA40.6186 P23:41:00.41 0.31.0A
KLVHL63.0231 P23:41:04.80 1.51.0A
ROD3CL72.3262 P23:41:05.15 0.51.0A
AGRPCL86.3270 P23:41:04.49 -2.21.0A
EVRHL97.3307 P23:41:08.77 0.51.0A
DIONHL112.4108 P23:41:10.84 0.51.0A
EVGIHT180.7279 P23:41:17.55 -1.61.0A
NYDRHT178.7282 P23:41:19.55 0.71.0A
DRAGHT188.7280 P23:41:21.06 0.91.0A
VLIHL188.0174 P23:41:19.79 -0.21.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017yghy
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2017-12-11
  Time         23:40:51.36 +/-  0.6 s
  Latitude       38.3986 deg +/-   7 km
  Longitude       22.7132 deg +/-   4 km
  Depth           18 km  +/-  6 km
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.1 s
  Azimuthal gap       162 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.72 +/- 0.33  8 preferred 
  M     1.72      8      

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.4 186 P    23:41:00.41  0.3 A 1.0 THAL 
  LTK  HP  0.4 152 P    23:41:00.13 -1.0 A 1.0 LTK 
  KLV  HL  0.6 231 P    23:41:04.80  1.5 A 1.0 KLV 
  ROD3 CL  0.7 262 P    23:41:05.15  0.5 A 1.0 ROD3 
  AGRP CL  0.8 270 P    23:41:04.49 -2.2 A 1.0 AGRP 
  EVR  HL  0.9 307 P    23:41:08.77  0.5 A 1.0 EVR 
  DION HL  1.0 108 P    23:41:10.84  0.5 A 1.0 DION 
  NYDR HT  1.6 282 P    23:41:19.55  0.7 A 1.0 NYDR 
  EVGI HT  1.6 279 P    23:41:17.55 -1.6 A 1.0 EVGI 
  VLI  HL  1.7 174 P    23:41:19.79 -0.2 A 1.0 VLI 
  DRAG HT  1.7 280 P    23:41:21.06  0.9 A 1.0 DRAG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.4 186 MLv   0.98 -0.74  0.0370901   
  LTK  HP  0.4 152 MLv   1.70 -0.02  0.141916   
  KLV  HL  0.6 231 MLv   1.30 -0.42  0.0314647   
  ROD3 CL  0.7 262 MLv   1.60 -0.12  0.0628691   
  AGRP CL  0.8 270 MLv   1.18 -0.54  0.0178148   
  EVR  HL  0.9 307 MLv   1.81 0.09  0.0647673   
  DION HL  1.0 108 MLv   2.37 0.65  0.185256   
  NYDR HT  1.6 282 MLv   2.01 0.29  0.0409313   
  EVGI HT  1.6 279 MLv   1.99 0.27  0.0379889   
  DRAG HT  1.7 280 MLv   2.14 0.42  0.0453527