Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-11-18 04:10:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8906° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9573° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 20.8 χμ ΝΔ των Καλαβρύτων
41.3 χμ ΝΝΔ του Αιγίου
156.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KLVHL24.0 45 P04:10:23.58 0.11.0A
AIOACL34.9 15 P04:10:24.97 -0.21.0A
GURHP34.2 81 P04:10:23.83 -1.31.0A
LAKAHA38.9 3 P04:10:23.40 -2.41.0A
ALIKCL43.3 18 P04:10:27.64 1.11.0A
TEMECL40.5 20 P04:10:27.17 1.11.0A
AGRPCL59.8340 P04:10:30.77 1.71.0A
MG00CL58.3359 P04:10:28.38 -0.51.0A
MG06CL58.1359 P04:10:28.02 -0.81.0A
LOUTHA89.8 83 P04:10:34.17 0.31.0A
KRNDHT119.2118 P04:10:38.15 -0.21.0A
VILLHA122.5 75 P04:10:40.07 1.31.0A
KTHAHL206.4151 P04:10:49.69 -0.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017wout
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2017-11-18
  Time         04:10:18.05 +/-  0.7 s
  Latitude       37.8906 deg +/-   4 km
  Longitude       21.9573 deg +/-   5 km
  Depth           10 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.1 s
  Azimuthal gap       189 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.38 +/- 0.47 10 preferred 
  M     1.38      10      

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KLV  HL  0.2 45 P    04:10:23.58  0.1 A 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.3 81 P    04:10:23.83 -1.3 A 1.0 GUR 
  AIOA CL  0.3 15 P    04:10:24.97 -0.2 A 1.0 AIOA 
  LAKA HA  0.3  3 P    04:10:23.40 -2.4 A 1.0 LAKA 
  TEME CL  0.4 20 P    04:10:27.17  1.1 A 1.0 TEME 
  ALIK CL  0.4 18 P    04:10:27.64  1.1 A 1.0 ALIK 
  MG06 CL  0.5 359 P    04:10:28.02 -0.8 A 1.0 MG06 
  MG00 CL  0.5 359 P    04:10:28.38 -0.5 A 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.5 340 P    04:10:30.77  1.7 A 1.0 AGRP 
  LOUT HA  0.8 83 P    04:10:34.17  0.3 A 1.0 LOUT 
  KRND HT  1.1 118 P    04:10:38.15 -0.2 A 1.0 KRND 
  VILL HA  1.1 75 P    04:10:40.07  1.3 A 1.0 VILL 
  KTHA HL  1.9 151 P    04:10:49.69 -0.1 A 1.0 KTHA 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KLV  HL  0.2 45 MLv   0.55 -0.83  0.0486379   
  GUR  HP  0.3 81 MLv   1.46 0.09  0.157312   
  AIOA CL  0.3 15 MLv   0.74 -0.64  0.0280752   
  LAKA HA  0.3  3 MLv   1.77 0.40  0.248837   
  TEME CL  0.4 20 MLv   0.32 -1.06  0.00814692   
  ALIK CL  0.4 18 MLv   0.75 -0.63  0.0190977   
  MG06 CL  0.5 359 MLv   1.63 0.25  0.0731641   
  MG00 CL  0.5 359 MLv   1.69 0.31  0.0839715   
  AGRP CL  0.5 340 MLv   1.32 -0.06  0.0335824   
  LOUT HA  0.8 83 MLv   1.82 0.44  0.0669613   
  KRND HT  1.1 118 MLv   2.08 0.70  0.094946   
  VILL HA  1.1 75 MLv   1.88 0.50  0.057185