Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-11-18 03:46:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5593° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8388° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 36.9 χμ ΑΝΑ του Πύργου
48.0 χμ Δ της Τρίπολης
173.1 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KLVHL60.4 27 P03:46:25.62 -1.11.0A
RLSHL64.3330 P03:46:28.66 1.31.0A
AIOACL73.1 15 P03:46:28.06 -0.71.0A
LAKAHA76.7 9 P03:46:28.73 -0.61.0A
ROD3CL83.4 3 P03:46:30.99 0.51.0A
AGRPCL93.6354 P03:46:33.21 1.11.0A
LTHKHP89.8281 P03:46:30.37 -1.21.0A
PSARHA90.8 19 P03:46:31.26 -0.41.0A
THALHA89.8 54 P03:46:31.64 0.11.0A
MG06CL95.4 6 P03:46:32.98 0.51.0A
VLIHL135.6133 P03:46:39.15 0.61.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017woty
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2017-11-18
  Time         03:46:15.89 +/-  0.6 s
  Latitude       37.5593 deg +/-   4 km
  Longitude       21.8388 deg +/-   4 km
  Depth            5 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.8 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.06 +/- 0.50  5 preferred 
  M     2.06      5      

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KLV  HL  0.5 27 P    03:46:25.62 -1.1 A 1.0 KLV 
  RLS  HL  0.6 330 P    03:46:28.66  1.3 A 1.0 RLS 
  AIOA CL  0.7 15 P    03:46:28.06 -0.7 A 1.0 AIOA 
  LAKA HA  0.7  9 P    03:46:28.73 -0.6 A 1.0 LAKA 
  ROD3 CL  0.7  3 P    03:46:30.99  0.5 A 1.0 ROD3 
  THAL HA  0.8 54 P    03:46:31.64  0.1 A 1.0 THAL 
  LTHK HP  0.8 281 P    03:46:30.37 -1.2 A 1.0 LTHK 
  PSAR HA  0.8 19 P    03:46:31.26 -0.4 A 1.0 PSAR 
  AGRP CL  0.8 354 P    03:46:33.21  1.1 A 1.0 AGRP 
  MG06 CL  0.9  6 P    03:46:32.98  0.5 A 1.0 MG06 
  VLI  HL  1.2 133 P    03:46:39.15  0.6 A 1.0 VLI 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KLV  HL  0.5 27 MLv   1.64 -0.42  0.0688534   
  RLS  HL  0.6 330 MLv   2.23 0.17  0.26665   
  AIOA CL  0.7 15 MLv   1.29 -0.77  0.0306165   
  LAKA HA  0.7  9 MLv   2.33 0.27  0.311382   
  LTHK HP  0.8 281 MLv   2.77 0.71  0.591944