Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-11-17 23:49:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8601° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.4417° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 16.0 χμ ΑΝΑ της Ανδραβίδας
19.7 χμ Β του Πύργου
201.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RLSHL21.9 6 P23:49:23.69 0.11.0A
LTHKHP55.7253 P23:49:28.72 -0.21.0A
AGEOCL70.6 50 P23:49:31.69 0.51.0A
AGRPCL64.5 22 P23:49:30.01 -0.21.0A
AIOACL65.6 55 P23:49:30.40 0.01.0A
KLVHL65.4 72 P23:49:29.96 -0.41.0A
ROD3CL63.5 38 P23:49:30.41 0.31.0A
TEMECL72.2 55 P23:49:31.64 0.21.0A
ALIKCL73.6 53 P23:49:31.98 0.31.0A
GURHP79.5 84 P23:49:32.17 -0.41.0A
MG00CL75.8 35 P23:49:31.91 -0.11.0A
MG06CL75.7 36 P23:49:31.84 -0.11.0A
PSARHA82.9 51 P23:49:32.96 -0.21.0A
ANXHP91.6 27 P23:49:34.35 -0.11.0A
PYLHP110.5166 P23:49:37.70 0.31.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017womd
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2017-11-17
  Time         23:49:18.43 +/-  0.4 s
  Latitude       37.8601 deg +/-   3 km
  Longitude       21.4417 deg +/-   4 km
  Depth           10 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.3 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.65 +/- 0.28 13 preferred 
  M     1.65      13      

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RLS  HL  0.2  6 P    23:49:23.69  0.1 A 1.0 RLS 
  LTHK HP  0.5 253 P    23:49:28.72 -0.2 A 1.0 LTHK 
  ROD3 CL  0.6 38 P    23:49:30.41  0.3 A 1.0 ROD3 
  AGRP CL  0.6 22 P    23:49:30.01 -0.2 A 1.0 AGRP 
  KLV  HL  0.6 72 P    23:49:29.96 -0.4 A 1.0 KLV 
  AIOA CL  0.6 55 P    23:49:30.40 -0.0 A 1.0 AIOA 
  AGEO CL  0.6 50 P    23:49:31.69  0.5 A 1.0 AGEO 
  TEME CL  0.6 55 P    23:49:31.64  0.2 A 1.0 TEME 
  ALIK CL  0.7 53 P    23:49:31.98  0.3 A 1.0 ALIK 
  MG06 CL  0.7 36 P    23:49:31.84 -0.1 A 1.0 MG06 
  MG00 CL  0.7 35 P    23:49:31.91 -0.1 A 1.0 MG00 
  GUR  HP  0.7 84 P    23:49:32.17 -0.4 A 1.0 GUR 
  PSAR HA  0.7 51 P    23:49:32.96 -0.2 A 1.0 PSAR 
  ANX  HP  0.8 27 P    23:49:34.35 -0.1 A 1.0 ANX 
  PYL  HP  1.0 166 P    23:49:37.70  0.3 A 1.0 PYL 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RLS  HL  0.2  6 MLv   1.38 -0.27  0.394258   
  LTHK HP  0.5 253 MLv   2.51 0.86  0.625467   
  ROD3 CL  0.6 38 MLv   1.94 0.30  0.139625   
  AGRP CL  0.6 22 MLv   1.39 -0.26  0.0385955   
  KLV  HL  0.6 72 MLv   1.80 0.15  0.0998881   
  AIOA CL  0.6 55 MLv   1.63 -0.02  0.0674839   
  AGEO CL  0.6 50 MLv   1.47 -0.18  0.0467111   
  TEME CL  0.6 55 MLv   0.90 -0.75  0.0124638   
  ALIK CL  0.7 53 MLv   1.11 -0.54  0.0202172   
  MG06 CL  0.7 36 MLv   1.77 0.12  0.08972   
  MG00 CL  0.7 35 MLv   1.82 0.17  0.0997981   
  GUR  HP  0.7 84 MLv   2.12 0.47  0.170606   
  PSAR HA  0.7 51 MLv   1.51 -0.14  0.0404143   
  ANX  HP  0.8 27 MLv   1.29 -0.36  0.0193613   
  PYL  HP  1.0 166 MLv   2.28 0.63  0.151549