Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-10-23 08:52:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4484° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8057° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 15.1 χμ ΒΔ του Βόλου
39.2 χμ ΑΝΑ της Λάρισας
181.7 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TYRNHT57.1301 P08:52:54.18 -0.51.0A
KALEHA130.9206 P08:53:07.76 1.41.0A
MG00CL136.9213 P08:53:08.57 1.31.0A
MG04CL136.9213 P08:53:08.83 1.61.0A
MG06CL137.1213 P08:53:08.36 1.11.0A
PSARHA135.6204 P08:53:09.70 2.71.0A
TRIZHA136.1208 P08:53:06.83 -0.31.0A
AGEOCL146.4206 P08:53:06.75 -1.81.0A
ALIKCL145.1205 P08:53:07.11 -1.31.0A
KYMIHL143.9129 P08:53:07.57 -0.71.0A
ROD3CL149.4212 P08:53:09.03 0.11.0A
TEMECL147.8204 P08:53:08.68 -0.11.0A
AIOACL153.8205 P08:53:07.84 -1.71.0A
LAKAHA152.3208 P08:53:07.61 -1.81.0A
KLVHL166.2200 P08:53:10.54 -0.81.0A
LIAHL209.3 75 P08:53:17.93 0.71.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017utqz
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2017-10-23
  Time         08:52:44.40 +/-  0.5 s
  Latitude       39.4484 deg +/-   4 km
  Longitude       22.8057 deg +/-   4 km
  Depth            5 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.3 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.43 +/- 0.38 12 preferred 
  M     2.43      12      

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TYRN HT  0.5 301 P    08:52:54.18 -0.5 A 1.0 TYRN 
  KALE HA  1.2 206 P    08:53:07.76  1.4 A 1.0 KALE 
  PSAR HA  1.2 204 P    08:53:09.70  2.7 A 1.0 PSAR 
  TRIZ HA  1.2 208 P    08:53:06.83 -0.3 A 1.0 TRIZ 
  MG04 CL  1.2 213 P    08:53:08.83  1.6 A 1.0 MG04 
  MG00 CL  1.2 213 P    08:53:08.57  1.3 A 1.0 MG00 
  MG06 CL  1.2 213 P    08:53:08.36  1.1 A 1.0 MG06 
  KYMI HL  1.3 129 P    08:53:07.57 -0.7 A 1.0 KYMI 
  ALIK CL  1.3 205 P    08:53:07.11 -1.3 A 1.0 ALIK 
  AGEO CL  1.3 206 P    08:53:06.75 -1.8 A 1.0 AGEO 
  TEME CL  1.3 204 P    08:53:08.68 -0.1 A 1.0 TEME 
  ROD3 CL  1.3 212 P    08:53:09.03  0.1 A 1.0 ROD3 
  LAKA HA  1.4 208 P    08:53:07.61 -1.8 A 1.0 LAKA 
  AIOA CL  1.4 205 P    08:53:07.84 -1.7 A 1.0 AIOA 
  KLV  HL  1.5 200 P    08:53:10.54 -0.8 A 1.0 KLV 
  LIA  HL  1.9 75 P    08:53:17.93  0.7 A 1.0 LIA 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TYRN HT  0.5 301 MLv   1.21 -1.22  0.0294159   
  KALE HA  1.2 206 MLv   2.71 0.28  0.323528   
  PSAR HA  1.2 204 MLv   2.67 0.24  0.293229   
  TRIZ HA  1.2 208 MLv   2.11 -0.32  0.0814711   
  MG04 CL  1.2 213 MLv   2.18 -0.25  0.0949256   
  MG00 CL  1.2 213 MLv   2.34 -0.09  0.136908   
  MG06 CL  1.2 213 MLv   2.18 -0.25  0.0957262   
  KYMI HL  1.3 129 MLv   1.86 -0.57  0.0414764   
  ALIK CL  1.3 205 MLv   3.34 0.91  1.22057   
  AGEO CL  1.3 206 MLv   3.14 0.71  0.74716   
  TEME CL  1.3 204 MLv   2.07 -0.36  0.0612618   
  ROD3 CL  1.3 212 MLv   2.53 0.10  0.170593   
  LAKA HA  1.4 208 MLv   2.95 0.52  0.443524   
  AIOA CL  1.4 205 MLv   2.42 -0.01  0.130391   
  KLV  HL  1.5 200 MLv   1.87 -0.56  0.0324513   
  LIA  HL  1.9 75 MLv   3.18 0.75  0.38506