Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-10-23 03:41:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0941° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2678° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 20.3 χμ ΔΝΔ της Σκιάθου
41.1 χμ ΝΑ του Βόλου
130.0 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL23.8350 P03:41:04.85 -0.81.0A
XORHT30.9348 P03:41:05.99 -0.91.0A
LKRHL54.6205 P03:41:10.08 -0.71.0A
AXARHA64.0236 P03:41:12.01 -0.31.0A
AGGHT80.9265 P03:41:13.67 -1.51.0A
KYMIHL88.4125 P03:41:15.53 -0.81.0A
MAKRHA98.5265 P03:41:19.33 1.31.0A
VILLHA103.5178 P03:41:18.88 0.11.0A
TYRNHT112.3308 P03:41:20.12 -0.11.0A
THLHL119.8296 P03:41:22.92 1.61.0A
VLYHL145.5161 P03:41:26.02 1.11.0A
OURHT150.8 24 P03:41:26.75 1.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017utgs
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2017-10-23
  Time         03:41:00.90 +/-  0.3 s
  Latitude       39.0941 deg +/-   2 km
  Longitude       23.2678 deg +/-   3 km
  Depth            5 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.0 s
  Azimuthal gap       102 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.36 +/- 0.36  4 preferred 
  M     1.36      4      

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.2 350 P    03:41:04.85 -0.8 A 1.0 NEO 
  XOR  HT  0.3 348 P    03:41:05.99 -0.9 A 1.0 XOR 
  LKR  HL  0.5 205 P    03:41:10.08 -0.7 A 1.0 LKR 
  AXAR HA  0.6 236 P    03:41:12.01 -0.3 A 1.0 AXAR 
  AGG  HT  0.7 265 P    03:41:13.67 -1.5 A 1.0 AGG 
  KYMI HL  0.8 125 P    03:41:15.53 -0.8 A 1.0 KYMI 
  MAKR HA  0.9 265 P    03:41:19.33  1.3 A 1.0 MAKR 
  VILL HA  0.9 178 P    03:41:18.88  0.1 A 1.0 VILL 
  TYRN HT  1.0 308 P    03:41:20.12 -0.1 A 1.0 TYRN 
  THL  HL  1.1 296 P    03:41:22.92  1.6 A 1.0 THL 
  VLY  HL  1.3 161 P    03:41:26.02  1.1 A 1.0 VLY 
  OUR  HT  1.4 24 P    03:41:26.75  1.1 A 1.0 OUR 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.2 350 MLv   1.31 -0.05  0.288062   
  XOR  HT  0.3 348 MLv   0.84 -0.53  0.0499925   
  LKR  HL  0.5 205 MLv   1.44 0.08  0.0563564   
  AXAR HA  0.6 236 MLv   1.84 0.48  0.110004