Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-10-23 02:25:08 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0868° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5548° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 11.5 χμ ΝΝΑ του Αργοστολίου
44.4 χμ ΒΔ της Ζακύνθου
278.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EVGIHT60.1 8 P02:25:19.55 0.11.0A
DRAGHT66.4 1 P02:25:20.87 0.41.0A
NYDRHT70.8 10 P02:25:21.19 0.01.0A
LKD2HT78.6 7 P02:25:22.04 -0.41.0A
RLSHL79.7 92 P02:25:21.69 -1.01.0A
TSLKHT82.5 6 P02:25:22.71 -0.31.0A
AGRPCL107.6 71 P02:25:26.25 -0.81.0A
LAKAHA125.6 82 P02:25:28.87 -0.71.0A
MG00CL126.9 73 P02:25:29.07 -0.61.0A
MG04CL127.0 73 P02:25:29.05 -0.71.0A
MG06CL126.8 73 P02:25:29.01 -0.71.0A
ROD3CL119.4 78 P02:25:29.98 1.31.0A
AIOACL132.1 84 P02:25:31.50 1.11.0A
ANXHP131.8 64 P02:25:30.05 -0.31.0A
EVRHL143.0 49 P02:25:33.86 2.01.0A
KLVHL139.8 91 P02:25:29.53 -1.91.0A
GURHP157.5 96 P02:25:36.06 2.21.0A
IGTHT161.8353 P02:25:33.69 -0.61.0A
PYLHP168.9141 P02:25:35.33 0.11.0A
AGGHT186.5 55 P02:25:38.42 0.91.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017utee
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2017-10-23
  Time         02:25:08.41 +/-  0.9 s
  Latitude       38.0868 deg +/-   5 km
  Longitude       20.5548 deg +/-   6 km
  Depth           10 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.0 s
  Azimuthal gap       212 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.72 +/- 0.19 16 preferred 
  M     1.72      16      

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EVGI HT  0.5  8 P    02:25:19.55  0.1 A 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.6  1 P    02:25:20.87  0.4 A 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.6 10 P    02:25:21.19  0.0 A 1.0 NYDR 
  LKD2 HT  0.7  7 P    02:25:22.04 -0.4 A 1.0 LKD2 
  RLS  HL  0.7 92 P    02:25:21.69 -1.0 A 1.0 RLS 
  TSLK HT  0.7  6 P    02:25:22.71 -0.3 A 1.0 TSLK 
  AGRP CL  1.0 71 P    02:25:26.25 -0.8 A 1.0 AGRP 
  ROD3 CL  1.1 78 P    02:25:29.98  1.3 A 1.0 ROD3 
  LAKA HA  1.1 82 P    02:25:28.87 -0.7 A 1.0 LAKA 
  MG06 CL  1.1 73 P    02:25:29.01 -0.7 A 1.0 MG06 
  MG00 CL  1.1 73 P    02:25:29.07 -0.6 A 1.0 MG00 
  MG04 CL  1.1 73 P    02:25:29.05 -0.7 A 1.0 MG04 
  ANX  HP  1.2 64 P    02:25:30.05 -0.3 A 1.0 ANX 
  AIOA CL  1.2 84 P    02:25:31.50  1.1 A 1.0 AIOA 
  KLV  HL  1.3 91 P    02:25:29.53 -1.9 A 1.0 KLV 
  EVR  HL  1.3 49 P    02:25:33.86  2.0 A 1.0 EVR 
  GUR  HP  1.4 96 P    02:25:36.06  2.2 A 1.0 GUR 
  IGT  HT  1.5 353 P    02:25:33.69 -0.6 A 1.0 IGT 
  PYL  HP  1.5 141 P    02:25:35.33  0.1 A 1.0 PYL 
  AGG  HT  1.7 55 P    02:25:38.42  0.9 A 1.0 AGG 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EVGI HT  0.5  8 MLv   1.23 -0.49  0.0267493   
  DRAG HT  0.6  1 MLv   1.50 -0.22  0.0498839   
  NYDR HT  0.6 10 MLv   1.49 -0.24  0.0485592   
  LKD2 HT  0.7  7 MLv   1.52 -0.20  0.044256   
  RLS  HL  0.7 92 MLv   1.72 -0.01  0.0659248   
  TSLK HT  0.7  6 MLv   1.63 -0.09  0.0543051   
  AGRP CL  1.0 71 MLv   1.21 -0.52  0.0134905   
  ROD3 CL  1.1 78 MLv   1.91 0.19  0.0645486   
  LAKA HA  1.1 82 MLv   2.32 0.60  0.145725   
  MG06 CL  1.1 73 MLv   1.89 0.16  0.0522166   
  MG00 CL  1.1 73 MLv   1.86 0.14  0.0494299   
  MG04 CL  1.1 73 MLv   1.85 0.12  0.0473538   
  ANX  HP  1.2 64 MLv   1.31 -0.41  0.0130202   
  AIOA CL  1.2 84 MLv   1.65 -0.07  0.0283494   
  KLV  HL  1.3 91 MLv   1.71 -0.01  0.0326645   
  EVR  HL  1.3 49 MLv   1.79 0.07  0.0360818   
  GUR  HP  1.4 96 MLv   2.25 0.53  0.0896443   
  IGT  HT  1.5 353 MLv   1.94 0.21  0.0414022   
  PYL  HP  1.5 141 MLv   2.15 0.43  0.0578186   
  AGG  HT  1.7 55 MLv   1.65 -0.07  0.0153643