Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2017-10-23 02:08:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4962° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7473° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 35.9 χμ Ν της Μεθώνης
68.6 χμ ΝΝΔ της Καλαμάτας
241.3 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP44.4359 P02:08:50.37 -1.41.0A
VLIHL109.9 77 P02:09:01.84 -0.21.0A
KTHAHL120.7102 P02:09:04.17 0.61.0A
KRNDHT159.0 51 P02:09:06.68 -2.01.0A
GURHP168.6 18 P02:09:10.05 0.11.0A
KLVHL175.7 12 P02:09:12.15 1.31.0A
LAKAHA195.0 6 P02:09:15.56 2.21.0A
LKD2HT272.4340 P02:09:23.39 0.31.0A
AGGHT285.5 10 P02:09:25.89 1.21.0A
IGTHT359.6340 P02:09:31.82 -2.01.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       uoa2017utdq
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2017-10-23
  Time         02:08:43.13 +/-  1.3 s
  Latitude       36.4962 deg +/-   10 km
  Longitude       21.7473 deg +/-   8 km
  Depth           10 km  (fixed)
  Agency         UOA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.4 s
  Azimuthal gap       237 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.16 +/- 0.20  7 preferred 
  M     2.16      7      

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.4 359 P    02:08:50.37 -1.4 A 1.0 PYL 
  VLI  HL  1.0 77 P    02:09:01.84 -0.2 A 1.0 VLI 
  KTHA HL  1.1 102 P    02:09:04.17  0.6 A 1.0 KTHA 
  KRND HT  1.4 51 P    02:09:06.68 -2.0 A 1.0 KRND 
  GUR  HP  1.5 18 P    02:09:10.05  0.1 A 1.0 GUR 
  KLV  HL  1.6 12 P    02:09:12.15  1.3 A 1.0 KLV 
  LAKA HA  1.8  6 P    02:09:15.56  2.2 A 1.0 LAKA 
  LKD2 HT  2.4 340 P    02:09:23.39  0.3 A 1.0 LKD2 
  AGG  HT  2.6 10 P    02:09:25.89  1.2 A 1.0 AGG 
  IGT  HT  3.2 340 P    02:09:31.82 -2.0 A 1.0 IGT 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.4 359 MLv   2.07 -0.09  0.382135   
  VLI  HL  1.0 77 MLv   1.98 -0.18  0.0754191   
  KTHA HL  1.1 102 MLv   2.12 -0.05  0.101955   
  KRND HT  1.4 51 MLv   1.85 -0.31  0.035393   
  GUR  HP  1.5 18 MLv   2.40 0.24  0.103872   
  KLV  HL  1.6 12 MLv   1.96 -0.20  0.0362022   
  LAKA HA  1.8  6 MLv   2.57 0.41  0.116377   
  LKD2 HT  2.4 340 MLv   2.48 0.32  0.038242   
  AGG  HT  2.6 10 MLv   2.13 -0.03  0.015094