Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 6 Απριλίου 2009

στην περιχή L'Aquila της Ιταλίας

 

Σεισμός L'Aquila

Στις 6 Απριλίου 2009, σεισμός με μέγεθος Mw = 6.3 συνέβη 7 χλμ. NΔ της πόλης L'Aquila της Ιταλίας. Πριν το σεισμό υπήρξε μεγάλο πλήθος προσεισμών. Το σεισμό ακολούθησε μεγάλη μετασεισμική ακολουθία.

   

   

   

   

   

   

   

   

Χάρτης Προσεισμών

Χάρτης Μετασεισμών

Teleseismic Modeling

Regional Modeling

Teleseismic Modeling for slip

Ταύτιση Κυματομορφών

Μοντέλο ολίσθησης

Συνθετικός χάρτης PGV

Χάρτης κατανομής των προσεισμών (INGV)


 


Χάρτης κατανομής των μετασεισμών (INGV)


 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με τη χρήση τηλεμετρικών δεδομένων


 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με βάση P,SH,SV κύματα


 


Ο μηχανισμός γένεσης και σταθμοί των οποίων οι κυματομορφές χρησιμοποιήθηκαν
στον υπολογισμό της ολίσθησης


 


Παρουσίαση των παρατηρούμενων και των συνθετικών
κυματομορφών μετά την αντιστροφή


 


Μοντέλο ολίσθησης


 


Συνθετικός χάρτης PGV


 


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr

Earthquake modeled by Alexandra Moshou email: amoshou@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.