Προκαταρκτικό μοντέλο ολίσθησης
του σεισμού στις 13 Ιουνίου 2008

Ανατολικά περιοχής Honshu, Ιαπωνία

  Ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=6.9 συνέβη στην Ιαπωνία, στις 13 Ιουνίου του 2008 και ώρα
(23:43 GMT). Ο μηχανισμός γένεσης ανέδειξε την περίπτωση της διάρρηξης ενός ανάστροφου
ρήγματος. Το ρήγμα κλίνει προς τα δυτικά και έχει ΝΔ-ΒΑ διεύθυνση.


Σταθμοί, σε τηλεσεισμικές αποστάσεις τις κυματομορφές των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν στην αντιστροφή και μηχανισμός γένεσης


 

Προσομοίωση κυματομορφών κάνοντας χρήση τηλεμετρικών δεδομένων


 

Προβολή των παρατηρούμενων και συνθετικών κυματομορφών

Το μοντέλο ταχύτητας απο Crust2 (Bassin et al., 2000)


 

Κατανομή της ολίσθησης στην επιφάνεια του ρήγματος


 

Γρήγορος προσδιορισμός του μεγέθους με βάση τη διάρκεια της ακτινοβολίας
της ενέργειας σε υψηλές συχνότητες σε κυματομορφές P κυμάτων σε συνδυασμό
με το μέγιστο πλάτος μετατόπισης.


 

Προσδιοριζόμενο μέγεθος M=6.9 με βάση την παραπάνω σχέση απο Hara T., 2007


Slip modeled by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr

Earthquake modeled by Alexandra Moshou, email: amoshou@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000. The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography
in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.

Hara, T., Measurement of duration of high-frequency energy radiation and its application to determination of
magnitudes of large shallow earthquakes, Earth Planets Space, 59, 227-231, 2007a.

Hara, T., Magnitude determination using duration of high frequency energy radiation and displacement amplitude:
application to tsunami earthquakes, Earth Planets Space, 59, 561-565, 2007b.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.