Σεισμός Μεθώνης

Στις 14 Φεβρουαρίου 2008, 10:09 (GMT) ισχυρός σεισμός μεγέθους M=6.7 συννέβη νότια της Μεθώνης. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται απο μια κύρια σεισμική πηγή.Date Time Latitude(o)  Longitude(o)  Depth(km) Mw Source
14-02-2008 10:09:20.481 36.3029 N 21.6971 E 35.0 6.7 ATHU


Σεισμικότητα 1964-2008 M>3.9
 


 

Σεισμική ροπή και υπολογισμός του  μεγέθους σεισμικής ροπής απο Φασματική Ανάλυση

Mo = 1.5 10**26 Dyne.cm         Mw=6.7


 

Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων
Τηλεσεισμικές Κυματομορφές (30 < Δ <90)
 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων
Περιφερειακά δεδομένα (30 < Δ <90)
 

Μηχανισμοί γένεσης ισχυρών σεισμών και του κύριου σεισμού


 

Χάρτης Σταθμών
 

Υπολογισμός της ολίσθησης με βάση τηλεσεισμικές κυματομορφές
 

Μοντέλο Ολίσθησης
 

ShakeMap
Peak Ground Velocity (cm/sec)
 

The slip model calculated by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr
Earthquake modeled by Moshou Alexandra email: amoshou@geol.uoa.gr

References:

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.