Προκαταρκτικό Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 12 Σεπτεμβρίου 2007

Νότια Σουμάτρα, Ινδονησία

  Ισχυρός σεισμός Μεγέθους Mw=8.4 συνέβη στη νότια Σoυμάτρα στην Ινδονησία στις 12
Σεπτεμβρίου 2007 (11:10 GMT). Ο μηχανισμός γένεσης ανέδειξε την διάρρηξη ενός ανάστροφου
ρήγματος σε ΝΑ-ΒΔ διεύθυνση κλίνοντας προς τα δυτικά. Απο την μελέτη των κυματομορφών
προέκυψε πως η σεισμική πηγή είχε κατευθυντικότητα προς Βορρά

Προβολή σε χάρτη των σταθμών των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι κυματομορφές


 

Παρατηρούμενα και υπολογισμένα συνθετικά κύματα P και SH


 

Υπολογισμένο μοντέλο ολίσθησης


 

Συνθετικός χάρτης Εδαφικής ταχύτητας


 

The earthquake modeled by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.