Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 14 Αυγούστου 2003

ΒΔ της νήσου Λευκάδας στη θάλασσα του Ιονίου

  Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=6.3 συνέβη στις 14 Αυγούστου 2003 ΒΔ απο τη νήσο Λευκάδα
στη θάλασσα του Ιονίου. Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού ανέδειξε την ενεργοποίηση ενός δεξιόστροφου ρήγματος
οριζόντιας ολίσθησης το οποίο έχει ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση.
Η αντιστροφή τηλεσεισμικών κυματομορφών ανέδειξε την κατευθυντικότητα της σεισμικής πηγή προς τα ΝΔ.
Το μοντέλο ολίσθησης που υπολογίστηκε παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα.

   

   

   

   

   

   

Μηχανισμοί γένεσης

Teleseismic modeling

Χάρτης Σταθμών

Teleseismic Modeling for slip

Μοντέλο ολίσθησης

Συνθετικός χάρτης PGV

Μηχανισμοί Γένεσης


 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με βάση τηλεσεισμικά P,SH,SV κύματα


 


Ο μηχανισμός γένεσης και σταθμοί των οποίων οι κυματομορφές χρησιμοποιήθηκαν
στον υπολογισμό της ολίσθησης


 


Παρουσίαση των παρατηρούμενων και των συνθετικών
κυματομορφών μετά την αντιστροφή


 


Μοντέλο ολίσθησης


 


Συνθετικός χάρτης PGV


 


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr
Earthquake modeled by Moshou Alexandra, email: amoshou@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.