Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 22 Ιανουαρίου του 2003

Στην περιοχή Colima, του Μεξικού

  Ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=7.4 συγκλόνισε το νότιο και κεντρικό τμήμα του Μεξικού στις 22 Ιανουαρίου
του 2003 και ώρα (02:06:35 UT). Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού συνδέεται με τη διάρρηξη ενός ανάστροφου ρήγματος
το οποίο κλίνει προς Βορρά. Η αντιστροφή τηλεσεισμικών δεδομένων ανέδειξε το μοντέλo ολίσθησης του σεισμού
σύμφωνα με το οποίο διακρίνονται περισσότερες απο μια πηγές. Η διάρρηξη είχε μήκος 60 χλμ. και πλάτος 50 χλμ.

   

   

   

   

   

   

Χάρτης Επικέντρου

Χάρτης Σταθμών

Αντιστροφή κυματομορφών

Σεισμικής ροπή σε σχέση με το χρόνο

Μοντέλο ολίσθησης

Γρήγορος προσδιορισμός μεγέθους

Χάρτης Επικέντρου σεισμού


 


Μηχανισμός γένεσης και σταθμοί


 


Συνθετικά και παρατηρούμενα κύματα


 

Σεισμική ροπή σε σχέση με το χρόνο διάρρηξης


 


Μοντέλο ολίσθησης


 


Γρήγορος Υπολογισμός μεγέθους


 

Το μέγεθος υπολογίστηκε M=7.4 με βάση τη σχέση του Hara T., 2007


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bassin, C., Laske, G. and Masters, G., 2000. The Current Limits of Resolution for Surface Wave Tomography
in North America, EOS Trans AGU, 81, F897.

Bouchon Michel, (1981). A simple method to calculate Green's functions for elastic layered media. BSSA, 71, 4, 959-971.

Hara, T., Measurement of duration of high-frequency energy radiation and its application to determination of
magnitudes of large shallow earthquakes, Earth Planets Space, 59, 227-231, 2007a.

Hara, T., Magnitude determination using duration of high frequency energy radiation and displacement amplitude:
application to tsunami earthquakes, Earth Planets Space, 59, 561-565, 2007b.

Harris, R., A., and Simpson R., W., (2002). The 1999 MW 7.1 Hector Mine, California Earthquake - A test of the stress
shadow hypothesis? BSSA, 92, 4, 1497-1512.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.