Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 26 Ιουλίου 2001

ΒΔ της νήσου Σκύρου στη θάλασσα του Β. Αιγαίου

  Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους Mw=6.5 συνέβη στις 26 Ιουλίου 2001 ΒΔ απο τη νήσο Σκύρο
στη θάλασσα του Β. Αιγαίου. Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού ανέδειξε την ενεργοποίηση ενός αριστερόστροφου
ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης το οποίο έχει ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση.

   

   

   

   

   

   

Χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Teleseismic modeling

Χάρτης Σταθμών

Teleseismic Modeling for slip

Μοντέλο ολίσθησης

Συνθετικός χάρτης PGV

Χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού


 


Υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων με βάση τηλεσεισμικά P,SH,SV κύματα


 


Ο μηχανισμός γένεσης και σταθμοί των οποίων οι κυματομορφές χρησιμοποιήθηκαν
στον υπολογισμό της ολίσθησης


 


Παρουσίαση των παρατηρούμενων και των συνθετικών
κυματομορφών μετά την αντιστροφή


 


Μοντέλο ολίσθησης


 


Συνθετικός χάρτης PGV


 


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.