Μοντέλο Ολίσθησης
του σεισμού στις 7 Σεπτεμβρίου 1999

στην Αθήνα-Αττική

 

Σεισμός Αθήνας και μετασεισμοί

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, ένας σεισμός με μέγεθος Mw = 6.0 συνέβη στην λεκάνη του Ασπρόπυργου πολύ κοντά στον κόλπο του Σαρωνικού και στην πόλη της Αθήνας. Ο σεισμός αυτός ήταν ο μεγαλύτερος που συνέβη σε μια περιοχή χαμηλής σεισμικότητας. Στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπήρχαν ενδείξεις παλαιότερων σεισμών απο ιστορικούς καταλόγους ή απο άλλες πηγές και κατά συνέπεια η περιοχή είχε καθοριστεί σαν περιοχή με μικρό σεισμικό κίνδυνο. Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 143 ανθρώπων, τον τραυματισμό χιλιάδων, μεγάλες ζημιές σε κτίρια. Ο σεισμός αυτός σωστά θεωρείται ως ένας απο τους πιο καταστρεπτικούς σεισμούς της Ελλάδος των τελευταίων αιώνων.

Η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε ο σεισμός βρίσκεται πολύ κοντά στον Κορινθιακό Κόλπο δηλαδή πολύ κοντά σε μια πολύ έντονα σεισμογενή ζώνη που χαρακτηρίζεται απο κανονικά ρήγματα διεύθυνσης περίπου Α-Δ και τα οποία κλίνουν προς Βορρά. Οι τρείς ισχυροί σεισμοί, με κανονικό τύπο διάρρηξης, του 1981 με μεγέθη 6.7, 6.4 και 6.4 είχαν συμβεί στο ανατολικά άκρο του Κορινθιακού Κόλπου. Τα υποκεντρα των σεισμών αυτών ήταν μεταξύ 8-10 κμ ενώ υπήρξαν και επιφανειακές διαρρήξεις για τους 2 τελευταίους. Το μοντέλο ολίσθησης που υπολογίστηκε αναδεικνύει το γεγονός πως ο σεισμός της Αθήνας είχε προφανή κατευθυντικότητα προς τα Ανατολικά γεγονός που συνδέεται άμεσα με το μεγάλο ποσοστό των βλαβών σε σχέση με το σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού.

   

   

   

   

   

   

Χάρτης μετασεισμών

Χάρτης Σταθμών

Teleseismic Modeling

Teleseismic Modeling for slip

Μοντέλο ολίσθησης

Συνθετικός χάρτης PGV

Χάρτης κατανομής των μετασεισμών


 


Ο μηχανισμός γένεσης και σταθμοί των οποίων οι κυματομορφές χρησιμοποιήθηκαν
στον υπολογισμό της ολίσθησης


 

Ο μηχανισμός γένεσης και προσομοίωση κυματομορφών με τη χρήση τηλεμετρικών δεδομένων


 


Παρουσίαση των παρατηρούμενων και των συνθετικών
κυματομορφών μετά την αντιστροφή


 


Μοντέλο ολίσθησης


 


Συνθετικός χάρτης PGV


 


Slip model by Agalos A. email: aagalos@geol.uoa.gr

Earthquake modeled by Alexandra Moshou email: amoshou@geol.uoa.gr


References

Agalos A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Source Parameters Estimation from
Broadband Regional Seismograms for Earthquakes in the Aegean Region and the Gorda Plate.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Agalos A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Rupture Histories of Strong Earthquakes. 31st General
Assembly of the European Seismological Commission, held at the Creta Maris
Conference Center, Hersonissos, Crete Greece, Book of Short papers, p 9-16.

Bouchon Michel, 1981. A simple method to calculate Green s functions for elastic layered media.
BSSA, 71, 4, 959-971.

Hartzell S. H., and Heaton T. H., 1983. Inversion of strong ground motion and teleseismic waveform
data for the fault rupture history of the 1979 Imperial Valley, California, earthquake. BSSA, 73, 1553_1583.

Moshou A., Papadimitriou P. and Makropoulos K.,2007. Teleseismic Body Wave Inversion.
Proceedings of the 11th International Congress Athens, May 2007

Moshou A., Papadimitriou P., Makropoulos K., 2008. Waveform Inversion using Teleseismic and
Regional Data for Earthquakes that Occurred in Greece. 31st General Assembly of the European
Seismological Commission, held at the Creta Maris Conference Center, Hersonissos, Crete Greece,
Book of abstracts, p 95.

Wessel, P. and W. H. F. Smith., 1991. Free software helps map and display data, EOS Trans. AGU, 72, 441.