|Αντικείμενο| |Αναμενόμενα Αποτελέσματα| |Ρόλος Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας ΕΚΠΑ|

 

Κωδικός Έργου:         Τ1ΕΔΚ-01020

Τίτλος Έργου: Ολοκληρωμένο Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές - ARIS1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου ARIS είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου σχεδιασμένο για Βιομηχανικές Υποδομές με πιλοτική εφαρμογή στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – ΕΛΛΑΣ στους Αγίους Θεοδώρους, οι οποίες βρίσκονται στην εξαιρετικά υψηλής σεισμικότητας περιοχή του Ανατολικού Κορινθιακού κόλπου.

Τα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης σεισμού σήμερα αναπτύσσονται βασιζόμενα στις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Σεισμολογίας πραγματικού χρόνου (Real Time Seismology) και ειδικότερα την ανάπτυξη αισθητήρων σε πυκνή διάταξη σε μία σεισμογενή περιοχή με μετάδοση δεδομένων εδαφικής κίνησης (επιτάχυνση ή ταχύτητα) σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι τα συστήματα αυτά, αμέσως μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού και μετά από κατάλληλη ανάλυση των πρώτων δευτερολέπτων των καταγραφών της ισχυρής σεισμικής κίνησης, υπολογίζουν το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού καθώς και την αναμενόμενη κατανομή της έντασης σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος είναι ο υπολογισμός αυτός να γίνεται πολύ γρήγορα, ώστε η πληροφορία της σεισμικής έντασης να φτάνει στις υπό προστασία υποδομές το συντομότερο δυνατό και βέβαια πριν από την άφιξη των σεισμικών κυμάτων που προξενούν τις καταστροφές.

Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του Έργου:
https://www.aris-project.gr/

Οι στόχοι του Έργου είναι:

 • Ανάπτυξη πρότυπου σταθμού καταγραφής σεισμικού κραδασμού (ταχύτητα και επιτάχυνση) υψηλής ευκρίνειας και δυναμικού εύρους, χαμηλού κόστους.
 • Κατασκευή 30 τέτοιων σταθμών και εγκατάσταση τους στην περιοχή του ανατολικού Κορινθιακού κόλπου με συνεχή τηλεμετρική σύνδεση με εξυπηρετητές του ΕΑΑ.
 • Ανάπτυξη, προσαρμογή και βαθμονόμηση αυτοματοποιημένων αλγορίθμων υπολογισμού σεισμικού μεγέθους και επικέντρου.
 • Ανάπτυξη, προσαρμογή και βαθμονόμηση αυτοματοποιημένων αλγορίθμων υπολογισμού σεισμικής έντασης.
 • Διερεύνηση της επίδρασης των εδαφικών συνθηκών στη διαμόρφωση της σεισμικής έντασης στην περιοχή ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης πιθανών ζημιών και ειδοποίησης των υπεύθυνων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας και επιχειρησιακού μνημονίου ενεργειών απόκρισης για τα Διυλιστήρια της Μotor Oil Hellas ανάλογα με την εκτιμώμενη σεισμική ένταση και τα σφάλματα υπολογισμού της.
 • Αξιολόγηση του συστήματος ως προς την ακρίβεια υπολογισμών της σεισμικής έντασης και ως προς την εφαρμοσιμότητα σε βιομηχανικές υποδομές.
 • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα και σε ευρύτερο κοινό.

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) αξιοποίησης της τεχνογνωσίας για περεταίρω εφαρμογή σε εθνική κλίμακα, αλλά και για εμπορική αξιοποίηση.


2. Αναμενόμενα Αποτελέσματα


Η ανάπτυξη της «Σεισμολογίας πραγματικού χρόνου» αποτελεί σήμερα ένα από τα ορόσημα της σύγχρονης επιστήμης της Σεισμολογίας. Πλήθος καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών υποστηρίζουν διεθνώς το βήμα αυτό.

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του έργου ARIS είναι να συμβάλει στην χρήση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και σεισμολογίας πραγματικού χρόνου, στην μείωση των επιπτώσεων από ισχυρή σεισμική δόνηση, είτε μέσω ανθρώπινων ενεργειών, είτε μέσω αυτοματοποιημένης απόκρισης.

Στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες, όπου πολίτες και φορείς είναι εξοικειωμένοι με τις συχνές και κατά καιρούς ισχυρές σεισμικές δονήσεις, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προστασία των ανθρώπων και κρίσιμων υποδομών και δικτύων. Η εκπαίδευση των χρηστών των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης είναι διαρκής, με απλές οδηγίες.

Στην Καλιφόρνια, όπου διαφορετικά συστήματα έγκαιρης Προειδοποίησης δοκιμάζονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, ψηφίστηκε το 2013 νόμος, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη τέτοιου συστήματος. Εκεί το σύστημα δεν απευθύνεται στους πολίτες, αλλά στους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας και σε διαχειριστές κρίσιμων υποδομών. Σε άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία και το Μεξικό, το σύστημα απευθύνεται άμεσα και στους πολίτες και μεταδίδουν την πληροφορία της εκτίμησης της σεισμικής έντασης μέσω πολλαπλών συστημάτων επικοινωνίας, από προβολή προκαθορισμένων μηνυμάτων σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, μέσω του διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας, ειδικών συσκευών κλπ.

Βασικό αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου ARIS, είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας τόσο όσο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, καινοτόμου, σεισμολογικού σταθμού χαμηλού κόστους. Η δε πιλοτική του εφαρμογή στον Κορινθιακό κόλπο, μια από της πιο σεισμικά ενεργές περιοχές του Ελληνικού χώρου, αναμένεται να βοηθήσει πολύ στην πιο γρήγορη και σωστή αξιολόγηση του συστήματος μιας και η σεισμικότητα σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη και χρήσιμη.


3. Ρόλος Τομέα Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ


Ο Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποτελεί εταίρο του Έργου ARIS - Ολοκληρωμένο Συστήμα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές.
Το ΕΚΠΑ είναι ο Υπεύθυνος Φορέας του Έργου για την Ενότητα Εργασίας 2 “Υπολογισμός χωρικής κατανομής ισχυρής κίνησης και εκτιμώμενων ζημιών και ειδοποιήσεων”, στα πλαίσια της οποίας έχει αναπτύξει τρία λογισμικά:

 • Λογισμικό χρονοεξαρτημένων χαρτών σεισμικής έντασης “Seismic Intensity in Real-Time (SIRT)”
 • Λογισμικό προσομοίωσης χρονοεξαρτημένων χαρτών σεισμικής έντασης “Seismic Intensity SIMulator (SISIM)”
 • Λογισμικό εκτίμησης αναμενόμενων ζημιών και ειδοποιήσεων “SeismiC Risk Modelling (SCRiM)”

Το ΕΚΠΑ μετέχει ενεργά σε όλες τις Ενότητες Εργασίας του Έργου ARIS

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01020)