Παγκόσμια Σεισμικότητα

1964-1999 M > 5.5Κατάλογος

Δεδομένα: ISC, PDE