Η Σεισμικότητα της Ελλάδος

1964-1999 M > 4.5Κατάλογος

Δεδομένα: ISC(1964-1995), Αστεροσκοπείο Αθηνών(1996-1999)