Η Σεισμικότητα της Ελλάδος

1900-1963 M > 5.0Κατάλογος

Δεδομένα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας